· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal d’Arts Plàstiques 

Data de constitució                
5 de maig de 2010 i a l’inici de cada legislatura.

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de la Comissió Municipal d’Arts Plàstiques de Ciutadella de Menorca, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament del 12-11-2009; i definitivament, una volta transcorregut el termini d’exposició pública després de l’aprovació inicial, sense cap reclamació en contra (BOIB núm. 30 de 23-02-2010).


Periodicitat reunions

Trimestralment (article 4 del seu reglament: BOIB núm. 30 de 23-02-2010).

Contacte
Secretari Joan Mascaró Mascaró
Telf: 971484154
E-mail: cultura@ajciutadella.org


    Definició i naturalesa


La Comissió Municipal d’Arts Plàstiques és l’organisme de participació ciutadana de tots els col·lectius, les entitats i les associacions implicats en l’àmbit artístic de la nostra ciutat.


  Objectiu

Ser un organisme de participació dins el marc de la cultura com a factor de major cohesió social i d’un nou enfocament en la política cultural del nostre municipi.

  Funcionament

Les funcions de la Comissió Municipal d’Arts Plàstiques seran les següents:
a) Fomentar el desenvolupament d’activitats artístiques de Ciutadella, i coordinar amb una visió de conjunt tots els esforços i les iniciatives que es realitzin.
b) Impulsar, fomentar, organitzar, col·laborar i realitzar exposicions, ensenyament i diverses activitats artístiques de caràcter escolar i per a aficionats, preferentment; i tot allò que procuri l’ensenyament professional de l’art, tant per si mateix com amb la col·laboració d’altres organismes.
c) Elaborar propostes i criteris de prioritats en l’activitat artística del municipi.
d) Elaborar propostes i criteris pressupostaris en l’activitat artística de Ciutadella.
e) Proposar la incorporació de representants de noves entitats o associacions artístiques a la Comissió Municipal d’Arts Plàstiques.
f) Impulsar la participació i la coordinació d’activitats en l’àmbit artístic de Ciutadella.
g) Elaborar propostes per a la planificació i la programació dels espais expositius gestionats per l’Ajuntament.
h) Altres funcions que es puguin determinar.


  Composició

La Comissió Municipal d’Arts Plàstiques estarà formada per:
- President: alcalde o persona en qui delegui.
- Vicepresident: regidor de Cultura.
- Un regidor delegat de l’equip de govern.
- Un regidor de cada grup municipal que no formi part de l’equip de govern.
- Director de l’Àrea de Cultura.
- Director de l’Escola Municipal de Dibuix i Pintura.
- Un representant de l’Associació per a l’Ensenyament de les Arts de Menorca.
- Un representant de l’associació Amics del Pintor Torrent.
- Un representant de CerclArt del Cercle Artístic.
- Un representant de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears.
- Dos representants de l’àmbit professional de les arts i/o del disseny gràfic.
Tornar