Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal d’Arts Plàstiques 

Data de constitució                
5 de maig de 2010 i a l’inici de cada legislatura.

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de la Comissió Municipal d’Arts Plàstiques de Ciutadella de Menorca, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament del 12-11-2009; i definitivament, una volta transcorregut el termini d’exposició pública després de l’aprovació inicial, sense cap reclamació en contra (BOIB núm. 30 de 23-02-2010).


Periodicitat reunions

Trimestralment (article 4 del seu reglament: BOIB núm. 30 de 23-02-2010).

Contacte
Secretari Joan Mascaró Mascaró
Telf: 971484154
E-mail: cultura@ajciutadella.org


    Definició i naturalesa


Article 1 del seu reglament (BOIB núm. 30 de 23-02-2010).


  Objectiu

Article 1 del seu reglament (BOIB núm. 30 de 23-02-2010).

  Funcionament

Article 2 del seu reglament (BOIB núm. 30 de 23-02-2010).

  Composició

Article 3 del seu reglament (BOIB núm. 30 de 23-02-2010) i Resolució 4/2016, de data 15 de gener (exp 2016/000446), d’incorporació de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) com a membre de la Comissió.
Tornar