· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Consell Municipal d’Esports

Data de constitució                
18 de desembre de 2017

Comissions de feina
Aquestes seran creades a proposta del Ple del Consell Municipal d'Esports.
La finalitat serà aprofundir en els temes concrets per als quals es creen.
Els grups de treball estaran integrats per membres del Ple del Consell, que podran convidar altres persones especialistes del tema a tractar, amb veu i sense vot.

Marc normatiu
Reglament del Consell Municipal d’Esports
(Aprovat pel Ple del Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15-09-2016)

Periodicitat reunions
El Consell en Ple es reunirà ordinàriament tres vegades cada any, o bé sempre que ho consideri oportú la Presidència o una tercera part dels membres.

Contacte
Secretari Joan Mascaró Mascaró
Telf: 971484154
E-mail: cultura@ajciutadella.org


    Definició i naturalesa


El Consell Municipal d’Esports és el màxim òrgan de participació, foment, planificació, debat i gestió dels assumptes relacionats amb l’esport en l’àmbit del municipi.
El Consell donarà la màxima difusió de la seva activitat, i canalitzarà la recepció de propostes i d'inquietuds que es plantegin per part dels diferents agents esportius participants.

  Objectiu

Crear un espai consultiu amb capacitat d’exposar i de debatre problemàtiques concretes de l’Àrea d’Esports a l’àmbit de Ciutadella.

  Funcionament

Les propostes que es tractin al Consell Municipal d’Esports seran elevades als òrgans municipals corresponents, que, en qualsevol cas, hauran de tenir-les en compte si es creu oportú.

  Composició

El Consell Municipal d'Esports estarà integrat pels membres següents:
- L'alcalde o l'alcaldessa o el regidor o la regidora en qui delegui, que actuarà com a president o presidenta.
- El vicepresident o la vicepresidenta serà un regidor o una regidora de l’equip de govern, que haurà de formar part de la Comissió Informativa Socioeducativa.
- El secretari o la secretària del Consell d'Esports, amb veu però sense vot.
- Un regidor o una regidora en representació de cadascun dels grups polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella.
- El o la tècnic del Servei d'Esports Municipals.
- Una persona representant de cada entitat, club i associació esportius de Ciutadella.
- Un representant de les APIMA dels centres educatius de la localitat.
- Un representant de la direcció dels centres educatius de la localitat.
- Un representant de les associacions de veïns de Ciutadella registrades al cens i al registre municipal.
- Un representant de les entitats que treballin en l'esport amb persones amb discapacitat.
- Un representant de la gent gran.
Tornar