· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
2018 (Per trimestres)
 

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

1r trimestre 2018:
54,09 dies. 

2n trimestre 2018:

7,05 dies.

3r trimestre 2018:
11,56 dies

4t trimestre 2018:

7,45 dies
Tornar