· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Inventari municipal

Les administracions locals estan obligades a disposar d'un inventari de tots els béns i drets, qualsevol
que sigui la seva naturalesa i forma d'adquisició. Suposa un un instrument de garantia del patrimoni municipal, que ha de servir per a la sevaconservació i defensa, així com per a facilitar l'exercici de les diferents potestats administratives sobre els béns municipals.

L'interés general demanda de les administracions públiques una gestió eficient dels seus recursos,
perquè això redunda, sense dubte, en benefici de la col·lectivitat, i per a la consecució d’aquests
objectius l'inventari constitueix una eina important.

Resum inventari actualitzat


Tornar