· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

S’obre el període d’al·legacions a les noves ordenances de neteja

- 06/06/2018 -
Queda obert a la ciutadania el període per presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments a la reforma de l'Ordenança municipal de neteja de l'espai públic i de la gestió dels residus de Ciutadella. S’hi ha fixat un període de trenta dies hàbils per tramitar aquestes al·legacions, fins al dia 18 de juliol vinent inclusivament.

S’obre el període d’al·legacions a les noves ordenances de neteja

Imatge06/06/2018

Queda obert a la ciutadania el període per presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments a la reforma de l'Ordenança municipal de neteja de l'espai públic i de la gestió dels residus de Ciutadella. S’hi ha fixat un període de trenta dies hàbils per tramitar aquestes al·legacions, fins al dia 18 de juliol vinent inclusivament.

Un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament és la gestió correcta dels residus generats al municipi, basada en criteris de sostenibilitat.

L'Ordenança ara reformada era vigent des del 27 d’agost de 2005. Durant tots aquests anys des de la seva aprovació ha sorgit un nou marc legal que obliga a aprovar ordenances noves per tal d’adaptar-s’hi.En la reforma, a part de les disposicions generals, es poden distingir tres grans blocs:

Neteja dels espais públics.

Gestió dels residus.

Règim sancionador.

Quant al bloc de neteja:

1. Disposar d’un entorn net i saludable com a dret dels ciutadans i delimitar els seus deures per respecte al conjunt de la ciutadania i a la convivència.

2. Delimitar les competències de neteja viària i d’espais públics que pertoca als serveis municipals de neteja.

3. Regular la neteja dels espais públics i diferenciar:

- La neteja dels vials, de les voreres i les zones pavimentades.

- Aspectes puntuals de neteja en espais concrets (neteja i manteniment d’immobles, solars i zones particulars).

- Situacions i activitats concretes (excrements d’animals de companyia, pintades, distribució de propaganda).

Pel que fa a residus:

1. Minimitzar els residus a generar.

2. Reutilitzar els residus generats.

3. Reciclar els no-reutilitzables i, en darrer terme, tractar adequadament els residus no reciclables segons la seva naturalesa; i qui els generi n’ha de suportar el cost derivat de la gestió.

Pel que fa al bloc del règim sancionador:

1. Ser un instrument que propicia una gestió dels residus basada en criteris de sostenibilitat.

2. Dotar l’Administració dels instruments sancionadors i coercitius adequats i proporcionals per poder garantir el compliment de les prescripcions legals i la correcció de les infraccions, les quals s’han de diferenciar per matèries i intensitat de la infracció.

3. Adaptar el règim sancionador als ordenaments comunitari, estatal i autonòmic vigents.


Etiquetes relacionades

Recollida de Fems i Neteja
Tornar