· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Documentació PGOU (Exposició pública)2. Normes urbanístiques

3. Planimetria

5. Estudi ambiental estratègic

6. Catàleg d’elements i espais protegits

Catàleg d'elements i espais protegits - Memòria
Catàleg d'elements i espais protegits - Annex Cadastre de Miquel Sorà
Catàleg d'elements i espais protegits - Annex Els Llocs de Ciutadella
Catàleg d'elements i espais protegits - Annex Sectors

Sector A - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector B - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector C - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector D - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector E - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector F - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector G - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector H - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector I - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector J - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector K - Catàleg d'elements i espais protegits
Sector L - Catàleg d'elements i espais protegits

7. Memòria social
Annex

8. Resum executiu

9. Annexes
Annex
  • Plànols d’informació urbanística
1. Xarxa Natura / 1:30000
2. Pla Director Sectorial energètic (PDS)  /1:30000
3. Zonificació segons planejament vigent 
4. Figures de planejament tramitades
5. Equipaments i espais lliures
6. Sistema local d'infraestructures de comunicacions i serveis:
6.1 Subministrament d'aigües / 1:30000
6.2 Sanejament / 1:30000
6.3 Energia / 1:30000

  • Plànols d’ordenació urbanística
1. Zonificació i ordenació física
2. Règim especial
3.1 Ordenació del sòl rústic / 1:30000
3.2 Ordenació del sòl rústic / 1:5000
3.3 Ordenació del sòl rústic Arees de Prevenció de Riscos / 1:30000

7. Annex 1. Matrius d'ús del sòl rústic 
 
Tornar