· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Presentació PGOU 


Un nou planejament urbanistic per a Ciutadella


Les línies mestres de la Ciutadella del futur estan recollides al document de revisió del Pla general del municipi (PGOU) que va ser aprovat inicialment pel Ple de l' Ajuntament el 20 de desembre de 2018. 

Al document s'hi proposa un nou pla general no expansiu, especialment definit per aconseguir una ciutat amable i accessible, amb mobilitat diversificada.

A més, hi posa bases prou concretes per assegurar la millora dels equipaments, amb una atenció preferent per fer reserva per a habitatges socials. Els principis bàsics, per tant, sobre els quals s'articula el document volen ser la contenció, la requalificació, la gestió ajustada i la sostenibilitat.

Una de les principals apostes del document és assegurar una previsió d'oferta d'habitatges socials per al període de vigència del Pla general. Si ara mateix la disponibilitat és de 73 habitatges de lloguer social la prospecció de desenvolupament arriba als 970 habitatges com a proposta total amb el cent per cent del nou PGOU executat.

El principi de la contenció també és transversal, per com preveu una gestió ajustada a la sostenibilitat, pel que fa a l'adequació de l'oferta de sòl, d'habitatge i d'espai per a activitats econòmiques. De les 801'32 hectàrees de sòl urbà i 480'55 d'urbanitzables sobre una hipòtesi de 122.000 habitants del Pla anterior ( de 1991), es proposa ara passar a 898 hectàrees de sòl urbà i 122'6 d'urbanitzables, per acollir les previsions de 48.000 persones, com a estimació de població futura, fins a 2035. Veure els document  de resum executiu i la memòria social.

Un cop aprovat inicialment el nou PGOU amb la publicació al BOIB i a la premsa insular quedarà obert el termini d'exposició pública (45 dies hàbils) i tota la documentació estarà a disposició de la ciutadania i es podrà consultar de forma presencial a l'Ajuntament i a través de la pàgina web municipal, accedint AQUÍ.


 

Tornar