· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

15/11/2018

Ordre del dia     Acta

Audio:
MINUTAT PLE NOVEMBRE 20181. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Comunicacions d’Alcaldia

3. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

4. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici del 2019, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal 

5. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 13/2018 i 14/2018 de crèdits incobrables per fallida i altres insolvències 

6. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 17/2018 i 20/2018 de liquidacions incorrectes d’exercicis anteriors al corrent 

7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 21/2018 de rebuts d’exercicis anteriors al corrent per referència a declaració de fallides 

8. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 17 en el pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit per aplicació del superàvit pressupostari, finançat amb el romanent de Tresoreria per despeses generals 

9. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l’Administració local de l’illa de Menorca per al període de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021

10. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per Ciutadella, Partit Popular i Unió des Poble de Ciutadella de Menorca amb relació a la situació energètica de Menorca 

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’oferta pública de Policia Local interina 

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la interrupció del servei elèctric a Menorca (28-30 d’octubre),

13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre la interrupció del servei elèctric a Menorca 

14. Moció que presenta el regidor no-adscrit amb referència al pas de zebra del carrer Barcelona

15. Precs i preguntes

Tornar