· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Altres indicadors de transparència - 2019

caption
1. Superàvit (o dèficit) per habitant 
Superàvit (o dèficit) per habitant  Resultat pressupostari ajustat  N. de habitants
     


caption
2. Autonomia Fiscal
 Autonomia Fiscal  Drets reconeguts nets d' ingressos tributaris  Drets reconeguts nets totals
     


caption
3. Inversió per habitant
 Inversió per habitant  Obligacions reconegudes netes (Cap VI i VII)  N. de habitants
   
 


caption
4. Despesa per habitant
 Despesa per habitants  Obligacions reconegudes netes  N. de habitants
   
 


caption
5. Ingressos fiscals per habitant
Ingressos fiscals per habitant  Ingressos tributaris   N. de habitants
   
 


caption
6. Endeutament per habitant
 Endeutament per habitant Deute municipal   N. de habitants
   
 
caption
7. Endeutament relatiu
Endeutament relatiu Deute municipal Patrimoni net
 

   

caption
8. Inversió Atenció Social per habitant
Inversió per habitant
 
Total Serveis Socials i promoció social N. de habitants
   
 


caption
9. Periode mitjà de cobrament
Periode mitjà de cobrament
 
 
caption
10. Estructura dels ingressos
Ingressos tributaris i urbanistics Transferències i subvencions Vendes i preestació de serveis Resta d' ingressos
       


caption
11. Estructura de les despeses
Despeses de personal
 
Transfarències i subvencions concedides Aprovisionaments Resta de despeses
       

caption
12. Inversió en infraestructures per habitant
Inversió en infraestructures per habitant Despeses executades en inversió en infraestructures N. de habitants
 
   
 


caption
13. Despeses derivades d'Urbanisme
Percentatge de despeses derivades d' Urbanisme Despeses d' Urbanisme Despeses totals
     
caption
14. Ingressos derivats d'Urbanisme
Percentatge d'ingressos derivats d' Urbanisme Ingressos d' Urbanisme Ingressos totals
     
Tornar