· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

21/02/2019

Ordre del dia     Acta

Audio:
MINUTAT PLE

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del 24-01-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia

3. Proposta conjunta de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de donar suport a la petició feta pel col·lectiu per a l’equitat de 0-3 anys i d’instar la Conselleria d’Educació de Govern Balear que es posin en marxa les mesures aprovades pel Parlament de les Illes Balears (exp. 2019/001206). 

4. Proposta d’adhesió al manifest de l’AECC de Balears, de llegir-lo al Ple Municipal; i de donar suport i col·laboració a la campanya de l’AECC (exp. 2019/000723).

5. Proposta d’aprovació del manifest per al Dia Internacional de la Dona i l’equitat de gènere (exp. 2019/001363).

6. Proposta d’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de Ciutadella 2019 (exp. 2019/000597). 

7. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada al c/ Tres Alqueries s/n, qualificada com a sistema general d’equipament públic d’ús docent, i l’aprovació del pagament del seu valor en anualitats (exp. 2019/001315). 

8. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada al carrer de Sant Antoni Maria Claret 34-36, cantonada amb l’av. Camí de Maó, qualificada com a sòl viari, i pagament del seu valor en anualitats (exp. 2019/001316). 

9. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada a la parcel·la 142 del pol. 1 situada al camí Tres Alqueries, qualificada com a sistema general d’equipaments docents, clau 7, i pagament del seu valor en anualitats (exp. 2019/001399). 

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre l’escola d’hostaleria (exp. 2019/001485).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’ocupació il·legal d’habitatges (exp. 2019/001500). 

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat dels pous i de les sínies de Ciutadella (exp. 2019/001582). 

13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) relativa a evitar l’ús d’elements de plàstic per ambientar els diferents actes i esdeveniments que s’organitzin al municipi (exp. 2019/001532). 

14. Precs i preguntes

Tornar