· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
21/03/2019veureveureVideo

21/03/2019

Ordre del dia     Acta

Audio:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-02-2019). 

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 23, de 15 de març de 2019, per la qual s’amplia el termini d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca.

4. Proposta de concedir a la Fundació per a Persones amb Discapacitat una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), aplicada a la llicència d’instal·lació i obres per a reforma i ampliació del local dedicat a centre social i ocupacional per a persones amb discapacitat a l’av. Palma de Mallorca, 1-3; i de retornar a la Fundació l’import corresponent al 95 % de l’ICIO.

5. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19, UA 20 i UA 21); i d’aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions especials.

6. Proposta de sol·licitud al Consell Insular de Menorca de reversió de l’immoble denominat Casa de Cultura, ubicat al carrer Hospital de Santa Magdalena 1, de Ciutadella de Menorca.

7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 1/2019; i d’aprovar l’anul·lació i el descàrrec 2/2019.

8. Proposta d’aprovar el conveni de col·laboració per determinar la participació de Ports de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Ciutadella en l’execució i la direcció de l’obra del «Proyecto de reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle ribera sur del puerto interior de Ciutadella», i en el seu finançament.

9. Proposta d’aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Escola Balear d’Administració Pública de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de la Policia Local en la categoria de policia.

10. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit, d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Manifest en contra de la contaminació ambiental de Menorca 

11. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit d’incloure en el Pla d’actuació per a l’ampliació de la xarxa pública de serveis socials l’adaptació i la reforma de l’edifici municipal on actualment s’hi ubiquen la Clínica Juaneda i la Residència Geriàtrica Municipal, i d'ampliar el parc de places per a persones grans dependents o permetre-hi l’autorització de noves places

12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació a la inclusió de la candidatura de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca a la llista representativa del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO

13. Precs i preguntes.Precs

Preguntes

Tornar