· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament posa a disposició del ciutadà tota la informació referent al pagament de l'IBI

- 19/03/2019 -
Informació relativa a l'IBI. El pagament d'aquest any 2019 es podrà realitzar en un únic pagament, o bé de forma fraccionada. Per a ingressar la totalitat de la quota, el termini de pagament voluntari serà de dia 12 d’abril a 12 de juny de 2019. Per ingressar la quota fraccionada (en tres terminis, d'un terç de la quota cadascun) s'han establert unes dates concretes.

L'Ajuntament posa a disposició del ciutadà tota la informació referent al pagament de l'IBI

Imatge19/03/2019

El pagament de l’IBI d'aquest any 2019 es podrà realitzar en un únic pagament, o bé de forma fraccionada.

Per ingressar la totalitat de la quota, el termini de pagament voluntari serà de dia 12 d’abril a 12 de juny de 2019. Per ingressar la quota fraccionada (en tres terminis, d'un terç de la quota cadascun) s'han establert les dates que s'assenyalen en el quadre. Aquesta darrera forma de pagament (fraccionada) serà d’aplicació automàtica per a aquells contribuents que tenguin ordenada la domiciliació bancària del rebut.

Els contribuents que no tenguin domiciliat el pagament, podran optar per l'ingrés fraccionat o per la totalitat en el moment d’efectuar el primer pagament. En qualsevol cas, el pagament es podrà realitzar, a més de a les oficines de recaptació, per ingrés o transferència en alguna de les entitats de crèdit que figuren en la web de Recaptació.


La manca de pagament de qualsevol dels imports fraccionats en els terminis indicats comportarà l'exigència d'aquest import per la via de constrenyiment, de forma independent de la resta del deute, d'acord amb allò que acordà el plenari de l' ajuntament.Per a més informació relativa al pagament, pot contactar amb l’empresa col·laboradora de recaptació municipal, a través del telèfon: 971 384780, fax: 971 384939 i e-mail: admin@regestril.com. Web: www.regestril.com.


Tornar