· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Absentisme laboral

L'absentisme és un concepte polièdric que pot ser analitzat des d'òptiques molt diverses; gestió de recursos humans, jurídica, administrativa i/o laboral, psicològica, mèdica....
Aquesta divergència d'enfocaments provoca que el concepte sigui extremadament porós i s'integren en ell facetes que moltes vegades poc tenen a veure amb el que l'absentisme representa.

Hi ha una definició d'absentisme realitzada per l'OIT que ha esdevingut la més àmpliament acceptada, que consisteix en "la no-assistència a la feina per part d'un treballador o treballadora que es pensava que hi assistiria". És una definició molt genèrica, més aviat descriptiva i que facilita perspectives diverses, però que no serveix per encarar el problema i els conflictes profunds que es generen en relació amb allò que s'anomena absentisme laboral.

Des de l'Ajuntament de Ciutadella, en una primera aproximació a aquest problema i amb la ferma voluntat i compromís de millorar el nivell de transparència municipal i donar accés a la població a conèixer la informació més rellevant en torn a la gestió del municipi, es publiquen els últims informes emesos per la mútua col·laboradora de la seguretat social Asepeyo, mútua de l'Ajuntament de Ciutadella que en els informes mencionats plasma en xifres l'absentisme per contingències professionals i per contingències comunes.

- 2019
2018
2017
2016
2015
2014

 

Tornar