· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 10/07/2019 -
L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores un Ple extraordinari. Accediu a la informació per a consultar l' ordre del dia de la sessió. Recordau que el podeu seguir en directe mitjançant emissions en directe de la pàgina web.

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge10/07/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 11 DE JULIOL DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple constitutiu de 15-06-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

* Donar compte de la composició dels grups polítics municipals i designació dels membres de la Junta de Portaveus (exp. 2019/006030).

* Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la composició i del règim de sessions de la Junta de Govern (exp. 2019/006772).

* Resolució d’Alcaldia d’aprovació del nomenament dels tinents d’alcalde (exp. 2019/006772).

* Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la delegació de competències a la Junta de Govern (exp. 2019/006772).

* Resolució d’Alcaldia d’aprovació de l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament i de la delegació de competències als regidors (exp. 2019/006774).

3. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions de Ple (exp. 2019/006030).

4. Proposta d'aprovació de la creació, la composició i la periodicitat de les comissions informatives permanents (exp. 2019/006775).

5. Proposta d'aprovació de les retribucions econòmiques, els drets de concurrència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, les indemnitzacions dels membres de la corporació i les aportacions a grups polítics (exp. 2019/006777).

6. Proposta d’aprovació dels representants de l’Ajuntament a altres organismes (exp. 2019/006778).

Tornar