· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Propostes de l'equip de govern al Ple del mes de novembre

-  Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorcacorresponent a l’exercici 2020, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels Patronats Municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal.

- Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 21/2019 amb lamodalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa de diferent àrea.

-  Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 12, 15, 16, 17 i 20/2019 del Servei de Recaptació, dediversos rebuts.

- Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 10, 14, 19 i 22/2019 del Servei de Recaptació, de diversos rebuts.

- Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 25 i 27/2019 del Servei de Recaptació, de diversos rebuts

- Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

-  Proposta de ratificar la Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica número 0000157, de dia 6 de novembre de 2019, relativa al nomenament dels representants titulars i suplentsde les entitats que han de formar part del Patronat de la Fundació Ciutadella Cultura.

-  Proposta conjunta de tots els grups de la corporació municipal de l’Ajuntament de Ciutadella d’adhesió a la Declaració d’alcaldes de Ciutats Amigues de la Infància de Colònia i de difondre els compromisos amb la infància que aquesta assenyala.

Tornar