· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Pla de mesures socials i econòmiques COVID-19

- 15/05/2020 -
Un pla de consens de tots els grups municipals de l’ajuntament

L'Ajuntament de Ciutadella ha actuat decididament durant setmanes des de l'inici de la crisi sanitària aplicant les mesures necessàries per minimitzar els riscos de contagi del virus, amb l'atenció social a les persones vulnerables com a eix prioritari.

Pla de mesures socials i econòmiques COVID-19

Imatge15/05/2020

L'Ajuntament de Ciutadella ha actuat decididament durant setmanes des de l'inici de la crisi sanitària aplicant les mesures necessàries per minimitzar els riscos de contagi del virus, amb l'atenció social a les persones vulnerables com a eix prioritari.

Ara hem de prendre mesures per minvar els efectes adversos que aquesta situació provocarà en l'economia del nostre poble i en la nostra societat. Per açò, tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella hem elaborat un Pla de mesures Socials i Econòmiques COVID-19, un pla dinàmic, que podrà incorporar noves mesures al llarg del període de recuperació cap a la nova normalitat.

En la situació actual que esteim vivint hem de posar en el centre de les nostres polítiques als ciutadans i açò és el que hem fet, tots els grups municipals de l’ajuntament de Ciutadella, amb aquest pla.

Podeu baixar-vos el document PDF del Pla de mesures socials i econòmiques COVID-19 AQUÍ

Aquest pla es divideixen en 7 blocs. Algunes de les mesures proposades al pla són:Bloc 1: MESURES SOCIALS


 • Augment de l’atenció a les persones i famílies més vulnerables.

 • Increment d’1.000.000€ per a mesures socials amb el 20% del superàvit 2019 (compra de productes de 1a necessitat, ajuts socials per a famílies i persones afectades per la crisi sanitària i econòmica (lloguer, sociosanitaris, manutenció, activitats extraescolars): 300.000 € , contractació de personals de SSSS, augment aportacions PHM, PEI, EPIS....


Bloc 2: MESURES FISCALS I PRESSUPOSTÀRIES

 • Reestructuració del Pressupost del 2020 i incorporació del 20 % del superàvit del pressupost del 2019 (1.000.000 €), amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones, donar un impuls a la reactivació de l’activitat econòmica, així com garantir el ple funcionament de l'administració pública per seguir oferint els serveis municipals a la ciutadania.

 • Agilitzar el pagament de totes les factures, amb l'objectiu de no superar els 30 dies per al pagament des de la verificació de la factura, a fi de dotar de liquiditat les empreses i els professionals que tenguin contracte amb l'Ajuntament.

 • Suspensió del cobrament de les quotes , mentre no es pugui prestar el servei, de l’Escola Municipal de Música, de l’Escola d'Arts, del servei de piscina, de les activitats esportives municipals i de les escoles infantils, així com la compensació pels dies ja liquidats en els quals no han tingut lloc les activitats.

 • Possibilitat de sol·licitar ajornaments o fraccionaments pel pagament dels tributs a aquelles persones que tenguin dificultats econòmiques i d'adaptació de la documentació a la situació actual.

 • 90 % de rebaixa de la liquidació de la taxa anual per l'ocupació de la via pública, referent a l'ocupació de voreres amb mercaderies i a l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, etc, amb finalitat lucrativa (170.000 €).

 • 90% de rebaixa de la liquidació de la taxa anual per l'ocupació de la via pública, referent a mercats locals (118.000 €)

 • Reduir als concessionaris l'import del cànon municipal proporcionalment al període i a les condicions de l'exercici efectiu del dret d'explotació de les instal·lacions temporals a les platges, i ajornar-ne el pagament (més de 270.000 €)

 • Reduir als concessionaris l'import del cànon municipal proporcionalment al període i a les condicions de l'exercici efectiu del dret d'explotació dels Cinemes Canal Salat i del quiosc de la plaça Alfons III (uns 24.000 €).

 • Modificació de l'Ordenança de l’IBI amb l'augment de les bonificacions potestatives que hi considera d’acord amb el que permet la norma tributària.


Bloc 3: MESURES D'ESTÍMUL ECONÒMIC I DE FOMENT DEL TREBALL

 • • Flexibilització dels horaris establerts a l'Ordenança de renous i horaris, sempre amb la prèvia petició i analitzant el cas de forma particularitzada, per afavorir l'execució d'obres durant l'estiu.

 • Ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges (ARRU): conveni signat amb el Govern Balear), que suposa una inversió en ajuts de 166.000 €.

 • Adjudicar i executar projecte d’inversions amb recursos propis i d’altres administracions per un import de : 2.600.000€ (al pla s’hi hauria d’incloure el projecte de la via perimetral per un de 208.000€) i redactar projecte 2a fase reial Alcàsser ( 1.079.925€ més)

 • Reforma plaça cementeri vell, projecte activitats Can Saura, porxada EI Roser Gener,projecte mur camí de baix, plaça Sevilla, demolició Bisbe Juano, pluvials Orient, asfaltat camí del Pilar, clavegueram cra. Cala en Bosc, renovació parcs infantils, etc.

 • Continuar apostant pels programes SOIB, i adaptació de la política ocupacional al Pla d'Ocupació de Qualitat 2021-2023 que preveu el Govern de les Illes Balears.


Bloc 4: MESURES D'ESTÍMUL PER ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS

 • Convocatòria d'ajuts en el marc d'un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca: 560.000 € (300.000 € d'aportació municipal + 260.000 € aportació del CIMe).

 • Desenvolupament d'actuacions incloses dins el Pla d'Icomerç de Ciutadella així com campanyes a la ciutadania per afavorir el comerç local i la promoció del consum dels productes de proximitat.

 • Contractació de dos agents de desenvolupament local (programa SOIB) per reforçar la nova estratègia econòmica local, fer-ne el seguiment de l'evolució i adaptar-la a possibles noves necessitats.Creació d’un servei d’ajuda i assessorament de mesures de l'Ajuntament i d'altres administracions.


Bloc 5: MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA

 • Adaptació i execució del projecte turisme actiu 2020: activitats de caire cultural, gastronòmic, esportiu, d'oci infantil, etc. distribuïdes al llarg de gairebé tot l'any Així com campanya promocional del municipi cap a l'exterior en col·laboració amb les actuacions de promoció turística del Consell Insular de Menorca.

 • Adjudicació i execució de projectes de millora a les urbanitzacions per un import de 1.610.000€ . (Vorera Son Oleo i restauració Castell de Sant Nicolau,pavimentació voreres i enllumenat Torre del Ram,millora enllumenat i accés a platja Cala Blanca, adequació baixada Cala’n Blanes, Reforma tram passeig marítim Cala’n Bosch,nova xarxa recollida pluvials carrer des Tennis, Tram passarel·la riu Cala Galdana,reforma carrers Son Carrió,... ). A més el CIME té previst un projecte a cala’n Blanes de lluminàries per un import de 307.000€


Bloc 6: MESURES D'ESTÍMUL AL SECTOR CULTURAL

 • Promoció cultural: contractació d’artistes i companyies locals, facilitar l'ús dels espais públics als artistes i a les entitats culturals, i cedir-los de manera gratuïta o amb importants baixades del preu de lloguer i reprogramar de les activitats culturals promogudes per l'Ajuntament i suspeses per l'estat d'alarma.

 • Dissenyar un nou pla d'ajudes per al sector cultural per minimitzar els efectes del covid-19 en el sector cultural.


Bloc 7: MESURES D’IMPULS A LA SOSTENIBILITAT

 • Accelerar mesures que promoguin la sostenibilitat, tant en l'àmbit institucional com municipal, i afavorir el consum responsable, el respecte al medi ambient i l'estalvi energètic.

 • Projectes de plaques fotovoltaiques a l'aparcament de Policia i punt de recàrrega elèctric (65.140 €). Adjudicació i execució dels projectes de PIC 2020 (cotxes elèctrics, compra de lluminàries, sistema de telelectura comptadors aigua, xarxa semafòrica): 247.386,69 €


Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19
Tornar