· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+Celebració de matrimonis civils

La celebració de matrimoni és l’acte mitjançant el qual dues persones contreuen matrimoni civil davant l’autoritat competent.

L’autoritat competent a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca és l’alcalde o l’alcaldessa, que al mateix temps pot delegar la funció en els regidors i les regidores de la corporació.

El matrimoni civil, a l’Estat espanyol, ve regulat per allò que determina la Llei 35/1994 de 23 de desembre, per la qual es faculta l’autorització del matrimoni a una autoritat municipal, i d’acord amb el que estableix el Codi Civil espanyol en els seus articles 66è, 67è i 68è del capítol cinquè, referents als drets i deures dels esposos.

D'acord amb la modificació del Codi Civil pel que fa al dret a contreure matrimoni, la Llei 13/2005 de l'1 de juliol preveu aquest dret a contraents del mateix sexe.

L’ordenança fiscal número 25 fixa la taxa per a la prestació del servei de matrimonis civils. Es va aprovar definitivament dia 18.12.2007, BOIB núm. 193, de data 25.12.2007.

Fases del tràmit
- Primer: Sol·licitud de celebració del casament civil a l’Ajuntament de Ciutadella

IMPORTANT: Abans de sol·licitar la data, els interessats han d’haver tramitat prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil.
L’Ajuntament només podrà confirmar la data de celebració quan disposi de l’autorització del Registre Civil.


La sol·licitud de la data per a la celebració del matrimoni es farà de manera telemàtica mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

S'haurà d'adjuntar la següent documentació:

• DNI o passaport dels contraents .
• El rebut del pagament de la taxa municipal de 133,88 €, si el matrimoni es celebra fora de l’horari laboral (horari laboral 7.00 h a 14.00 h), per a la prestació dels matrimonis civils, sempre que no es faci el pagament on-line.

Les sol·licituds a l’Ajuntament s’hauran de tramitar amb una antelació mínima de 15 dies a la data de celebració de la cerimònia.

- Segon. Autorització de la celebració

• Es resoldrà la celebració del matrimoni una vegada rebuda la confirmació del Registre Civil que autoritza el matrimoni.
• Es donarà per confirmada la reserva de data mitjançant notificació telemàtica de l’ajuntament de Ciutadella.
• Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per donar curs a la mateixa , es requerirà a l’interessat perquè, en el termini de 10 dies esmeni les deficiències. Si així no es fes, es tindrà per desistida la petició de celebració de matrimoni.

- Tercer. Celebració de la cerimònia

• El Servei de Protocol es posarà en contacte amb els interessats per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista per telèfon o correu electrònic, per tal de facilitar més informació de l’organització de la cerimònia.

• La cerimònia podrà ser, a elecció dels interessats :
 
- Només lectura del Codi Civil i del preceptes que regulen l’acte de matrimoni. Durada: 5 minuts.

- Amb cerimònia, que inclou, a més de la lectura dels preceptes del Codi Civil, benvinguda i comiat per part de l’autoritat municipal que l’oficia i si és el cas, intercanvi d’aliances i intervencions dels amics o familiars o persones que considerin els contraents. Durada: de 15 a 30 minuts.

• Es lliurarà als contraents un document acreditatiu de la celebració, encara que no tindrà valor legal.
Espais
La cerimònia es podrà celebrar als espais municipals següents:

Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella (Plaça des Born, 15)

Amb caràcter excepcional i mentre la casa consistorial quedi sotmesa a les obres de rehabilitació que properament s’hi han de dur a terme,no serà un espai disponible.

Descripció de la sala
Es tracta de la sala noble de l’antic Reial Alcàsser, seu de l’Ajuntament de Ciutadella a l’emblemàtica Plaça des Born. És la sala de plens de l’Ajuntament, on tenen lloc els principals actes institucionals. Presenta una decoració arquitectònica de gust neogòtic.
Aforament
90 seients, distribuïts en 18 bancs. Alcaldia de Gala de l’Ajuntament de Ciutadella (Plaça des Born, 15)


Descripció de la sala
Es tracta d’un despatx representatiu de l’Alcaldia. No té usos administratius ni de gestió. Se situa just en l’espai en que es té accés a la gran balconada de la casa consistorial, a la façana de l'edifici. Presenta diverses col·leccions d’elements decoratius i documentals relatius a la història de la ciutat.
Aforament
Fins a 10 persones, inclosos els contraents.


Can Saura Miret (Carrer del Santíssim, 2)


Amb caràcter excepcional i substitutori, quan la casa consistorial quedi sotmesa a les obres de rehabilitació que properament s’hi han de dur a terme.

Descripció de la sala
Un espai del tercer pis a la banda de la façana principal de l’edifici de Can Saura Miret, casa senyorial situada al nucli antic de Ciutadella de finals del S. XVII i principis del s. XVIII. Molt lluminós, i que, amb caràcter general, actuarà com a sala de Plens de la corporació i altres actes institucionals.
Aforament
Fins a un màxim de 77 persones, tothom acomodat.
Els contraents podran demanar una visita prèvia als espais habilitats:
• Can Saura Miret: de dilluns a divendres dels dies laborables, de 10.30 h a les 13.00 h, amb cita prèvia amb el servei de Cultura telèfon 971 381050 ext. 4224; o al correu electrònic: cultura3@ajciutadella.org

• Saló Gòtic i Alcaldia de Gala: de 10.30 h a les 13.00 h, a la casa consistorial, prèvia cita amb el Servei de Protocol i/o de Consergeria: protocol@ajciutadella.org i al telèfon 971 381050
Horaris
Les cerimònies de casaments civils es podran celebrar:

• De dilluns a dijous: Matins a les 11:00h, les 12:00 i les 13:15h

• Divendres: Matins a les 11:00h, les 12:00 i les 13:15h
Capvespres a les 18:00 h i a les 19:00 h.

• Dissabtes: Matins a les 12:00 h i a les 13:15 h.
Capvespres: D’octubre a Maig, inclosos: a les 18:00 h i a les 19:00 h
De juny a setembre, inclosos: a les 19:30 h.

IMPORTANT: En cas de ser més de 10 convidats, la cerimònia ha de tenir lloc necessàriament al Saló Gòtic o a Can Saura Miret.
Decoració floral
Els contraents poden sol·licitar portar decoració floral, a càrrec seu. Els contraents són, aleshores, responsables de la col·locació i retirada de la decoració floral, de manera que no condicioni la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar el mateix dia.
• La decoració es realitzarà una hora abans de la celebració.
Música
• Els espais estan dotats amb equip de megafonia i de reproducció de música.
• L’Ajuntament disposa de diferents peces musicals preestablertes, per tal de ser posada durant la cerimònia, si així ho demanen els contraents.
• En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, ho hauran de manifestar i lliurar-la al Servei de Protocol.
Fotografia i vídeo
• L’Ajuntament de Ciutadella no disposa de servei de fotografia ni de vídeo. Per tant, si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost corresponent.
• A l’espai de Can Saura Miret només es podran fer fotografies a la mateixa sala de celebracions i a l’escala principal, en el vestíbul de l’entrada. Hi queden expressament exclosos el pati i el jardí de l’edifici i tota la resta de dependències administratives, expositives i demés.
Aparcament
• Durant la cerimònia, només està permès l'estacionament del cotxe dels nuvis als aparcaments habilitats davant les cases consistorials o a les immediacions de Can Saura. Caldrà avisara-ho prèviament al servei de Protocol i de facilitar el número de matrícula.
• Excepcionalment, s’hi permetrà un segon vehicle a motor si és per afavorir el trasllat de persones amb discapacitat o d’edat avançada.
Tornar