· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

El Patronat Municipal d’Escoles Infantils assumeix més pes en la gestió de l’EI Francesc de Borja Moll

26/11/2021

L’Ajuntament de Ciutadella i la Conselleria d’Educació del Govern balear han actualitzat el conveni de gestió de l’escola infantil pública de primer cicle Francesc de Borja Moll. Amb el nou marc de col·laboració, la titularitat i el personal del centre es mantenen en mans del Govern balear, mentre que s’encarrega a Ciutadella, a través del Patronat Municipal d’Escoles Infantils, la gestió del procés d’admissió dels alumnes, l’establiment, el cobrament i la gestió de les quotes a satisfer per part de les famílies, la contractació del personal per fer substitucions de curta durada i el manteniment i conservació de l’edifici. Això permet que els centres de Ciutadella tinguin els mateixos preus, el mateix procés d’admissió, el mateix calendari escolar, i que no hi hagi duplicitat ni diferències importants entre els centres, sigui quina sigui la seva titularitat.

Una de les principals novetats del nou conveni és que permet al Patronat assumir directament obres de manteniment al centre amb les quotes dels alumnes. L’actualització del conveni implica la liquidació de l’existent fins ara, i amb aquest pas, la Conselleria d’Educació i Formació Professional aportarà els imports i els projectes d’obra necessaris per a executar diverses millores al centre. Aquesta és una petició que es manté des de fa anys per part de la comunitat educativa de l’EI Francesc de Borja Moll.

Aquestes actuacions s’hauran de concretar a una addenda posterior al conveni, però el març de 2021 l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) va emetre un informe on es detallaven actuacions necessàries com aïllament de la coberta i dels exteriors, substitució de paviments i portes i reforma de banys i canviadors.

Tornar