· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella aprova el reglament de la Junta Municipal de Sant Joan

30/11/2021

La Comissió per a l'avaluació de l'ordenança i altres aspectes de Sant Joan ha aprovat el Reglament que ha de regir la nova Junta Municipal de Sant Joan. Després de les aportacions fetes per part dels grups polítics, el document ha rebut el vist-i-plau per assentiment de tots els membres, i serà debatut al proper Ple Municipal.

L’anterior Junta Municipal de Sant Joan va ser extingida el març de 2013. El juliol de 2021 es va decidir tornar a reactivar aquest organisme i dotar-lo d’un reglament, que s’ha debatut al sí de l’anteriorment citada Comissió. Aquest serà un ens de consulta i col·laboració, i tindrà caràcter consultiu i no vinculant.

En el preàmbul del Reglament, s’explica que “amb el pas del temps, les festes de Sant Joan s'han transformat en un esdeveniment que atreu milers de visitants, i l’evolució de la celebració es va trobant amb diferents problemàtiques i debats oberts que cal abordar des de totes les administracions, entitats, empreses, ciutadania, i altres agents o organismes competents i donar-los-hi solució de manera conjunta i consensuada”.

La Junta Municipal de Sant Joan estarà presidida pel batle o batlessa, o el regidor en qui delegui, i estarà composada pels següents membres:

- L'Alcalde o Alcaldessa de la Corporació.

- El regidor o regidora de Festes.

- El regidor o regidora de Seguretat Ciutadana.

- Un representant de cadascun dels grups polítics municipals, sempre que no quedin representats en alguns dels càrrecs anteriors, excepte en el cas de la presidencia.

- El/la tècnic/a assignat al servei de Festes.

- El/la cap de la policia local o persona en qui delegui.

- El director o la directora del Pla de Seguretat.

- Dos representants de la Junta de Caixers del bienni en curs, essent un d'ells el Caixer Senyor o persona en qui delegui.

- Un representant dels Voluntaris de Sant Joan.

- Un representant de l’associació de veïns Ciutadella Vella.

- Un representant de les associacions empresarials de Menorca.

Els objectius que el Reglament especifica corresponen a la Junta Municipal de Sant Joan són els següents:

- Actuar com a àmbit d’anàlisi i revisió de tot el que afecta al desenvolupament de les festes.

- Promoure el coneixement de les Festes de Sant Joan (folklòric, religiós, històric, social, etc.) , a la vegada que difondre les arrels de la festa i els factors que la caracteritzen i que li són inherents.

- Compartir les necessitats que sorgeixen de l’organització de les festes de Sant Joan arran de diferents realitats que, degut al creixement de la nostra ciutat, a l’increment del número de visitants durant les festes i altres causes, poden anar sorgint any rere any. A la vegada, proposar aquelles mesures que es considerin d’interès.

- Treballar conjuntament amb la Junta de Caixers Senyors i/o el rector de la Catedral per tal d’abordar els aspectes relacionats amb els actes protocol·laris de la festa.

- Proposar modificacions envers l’Ordenança de Sant Joan.

- Demanar la col·laboració de la resta d’administracions (insular, autonòmica i estatal) en els aspectes que la Junta valori necessaris per a un bon desenvolupament de la festa.

- Valorar les funcions i actuacions de l’Ajuntament de Ciutadella en les Festes de Sant Joan.

- Analitzar i valorar les mesures de seguretat necessàries pel bon desenvolupament de les Festes per, posteriorment, elevar-les també a la Junta Local de Seguretat de Sant Joan.

- Fer públics els acords presos per aquesta Junta.

- Tenir cura de les publicacions , retransmissions i informacions que es donen de les festes de Sant Joan.

- Impulsar la creació d’una comissió d’experts que treballin en els protocols de les Festes de Sant Joan.

- En tot cas podrà proposar qualsevol tema que la Junta consideri d’interès.

Les reunions ordinàries seran trimestrals, i es podran convocar totes les reunions extraordinàries que es considerin necessàries.


Tornar