· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Informació quotes

Les quotes d’ús des Pinaret per als caps de setmana, els dies festius i les vacances escolars, que van ser aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 16-05-12, són les següents: 

De A Preu
Divendres, a partir de les 19 h Dissabte, fins a les 19 h 150 €
Dissabte, a partir de les 10 h Dissabte, fins a les 19 h 75 €
Divendres, a partir de les 19 h Diumenge, fins a les 19 h 275 €
Dissabte, a partir de les 10 h Diumenge, fins a les 19 h 225 €
Dissabte, a partir de les 19 h Diumenge, fins a les 19 h 150 €
Diumenge o festiu, a partir de les 10 h Diumenge, fins a les 19 h 75 €
Dia de juliol i/o agost, o festiu, a partir de les 19 h del dia anterior Fins a les 19 h 150 €


Els centres educatius tindran un descompte del 50%

S’haurà de dipositar una fiança de 60,10 € en concepte de reserva-garantia en el moment de confirmar la reserva. Aquest import quedarà en concepte de fiança, i s’haurà de pagar al Departament d’Intervenció d’aquest ajuntament. En el cas que aquesta fiança no es pugui dipositar directament al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament, es podrà realitzar mitjançant transferència bancària al número de compte de la Banca March 0061 008617 0011270184, i s’hi haurà d’indicar el concepte “Es Pinaret”.

Aquesta fiança es retornarà al mateix departament, després d’haver rebut l’informe favorable emès per part de la persona responsable des Pinaret quan s’hagin desocupat les cases. En el cas de les transferències, s’haurà d’aportar un número de compte per a la devolució d’aquesta.

Abans d’emprar les instal·lacions, s’haurà d’abonar la quantitat total de la quota establerta. Amb el comprovant d’aquest pagament us lliuraran les claus del casal (a la central de la Policia Local, ubicada a la carretera general ME-1, km. 43,7).

L’abonament de la quota es podrà fer en metàl·lic al Servei de Recaptació Municipal, o bé a través de transferència bancària al número de compte del BBVA ES37-0182-5747-4100-1811-2222. En aquest darrer cas, després d’haver fet la transferència, s’haurà d’enviar el resguard del justificant d’ingrés al FAX 971 38 49 39, amb la indicació de la referència “Es Pinaret”.
 

Tornar