· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres educatius públics d'Educació

L'ajuntament de Ciutadella aprovà en sessió plenària de dia 9 de maig de 2013, la regulació de l'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres educatius públics d'Educació Infantil i Primària del municipi fora de l’horari lectiu i durant els períodes de vacances escolars.

S’entén per ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense afany de lucre. L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals.

S’entén per horari escolar el període temporal que comprèn l’horari lectiu i interlectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats extraescolars o complementàries aprovades pel consell escolar del centre i previstes en la seva programació anual.

La utilització dels referits espais comporta una ocupació directa o immediata d'una porció de domini públic, de manera que en limita o n’exclou la seva utilització per part dels altres interessats i, per tant, està subjecta a llicència privativa d'ús.

Tornar