· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Gual permanent
Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la llicència del gual permanent
Àmbit de responsabilitat: Area de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que sigui propietari i que vulgui tenir un accés garantit al garatge de la finca
Requisits a complir: Ser propietari de l'immoble pel qual es sol·licita la placa de gual
Documentació a presentar: - instància sol·licitud de gual permanent
- fotocòpia darrer rebut IBI
- fotocòpia darrer rebut arbitris finca afectada
- fotocòpia o dibuix amb les mides de la porta
- en cas de que l'edifici sigui nou, s'haurà de presentar fotocòpia del certificat de final d'obra

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.57 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà: Presentar al registre d'entrada la documentació requerida
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 1 mes aproximadament
Tarifes aplicables: detallades a l'apartat observacions
Resposta al ciutadà: El ciutadà rebrà via correu o notificació personal la resposta a la seva sol·licitud
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
TIPUS DE GUALS

A) PERMANENTS: Els guals permetran l’entrada i la sortida de vehicles durant les 24 hores del dia i al davant no hi podran estacionar cap vehicle (ni tan sols el vehicle del propietari).
B) LABORALS O RESERVA HORARIA:
Es concedeix a les activitats següents:
- Tallers amb capacitat igual o inferior a 10 vehicles o que, tot i que, tenint una capacitat superior, no quedi justificat que donen un servei permanent d’urgència.
- Obres de construcció, demolició, reforma i reparació d’edificis.
- Magatzem d’activitats comercials.
- Concessionaris d’automòbils, compravenda de vehicles usats i lloguer sense conductor.
- Altres activitats de característiques anàlogues.
L’horari laboral s’establirà amb carácter general de 8.00 a 20.30 h, i durant aquest horari no s’hi podrà estacionar al davant, amb l’excepció dels diumenges i els festius, quan l’estacionament serà lliure. Excepcionalment, podran concedir-se horaris especials es funció de les necessitats empresarials degudament acreditades.
C) NOCTURNS
S’atorgara gual nocturn en els supòsits que es demani aquesta modalitat.
L’horari s’establirà de 20.00 a 9.00 h del dia següent i durant tots els dies de la setmana, i s’hi probibirà durant aquest horari l’estacionament de vehicles.
TAXES:
GUAL PERMANENT:
Fins a 3 m de llargària: 42,94 €
Quan excedeixi dels 3 m: 14,73 € per m.
Entrada de vehicles: 6,14 €

LABORALS O RESERVA HORARIA I NOCTURNS:
Fins a 3 m de llargària: 22,08 €
Quan excedeixi dels 3 m : 7,36 € per metre
Entrada de vehicles: 6,14 €

Quan sigui la primera vegada que se sol·licita també hi haurà les taxes corresponents a la placa: 10,22 €, la tarifa per retxa groga: 18 € per metre quan sobrepassi els 3 m, si no és així no es cobra i la taxa d’expedició de documents: 27,89 €

TRAMITACIÓ:
Poden ser de nova petició, o en el cas que qualsevol usuari vulgui canviar de modalitat del gual, en primer lloc haurà de donar de baixa el gual que tingui en el seu moment i donar d'alta posteriorment la modalitat triada, amb el cost i les taxes corresponents.
- La placa del gual és numerada i la persona sol·licitant l'ha de col·locar en lloc visible a l'entrada de l'immoble.
- Aquest gual prohibeix l'estacionament de qualsevol vehicle davant l'entrada i sortida de vehicles, fins i tot el del propietari o usuari de l'immoble.

ALTRES OBSERVACIONS:
Quan una placa sofreixi deterioraments i sigui difícil la seva lectura, a fi de donar compliment a la normativa de senyalització, el responsable tindrà la obligació de sol·licitar la restitució de la placa (tràmit pel qual s'abonarà únicament l'import del valor de la placa, és a dir, 10,22 €).
En cas de pèrdua o robatori de la placa, l'interessat haurà d'abonar els 10,22€ corresponents al valor de la mateixa.

 


Documents Relacionats: