· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Llicència d'instal·lació


Objecte del Tràmit: Concessió o denegació de la llicència d'instal·lació d'una activitat permanent
Àmbit de responsabilitat: àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: - activitats permanents menors: fitxa resum signada pel tècnic competent redactada d'acord amb el model del títol IV de l'annex II de la Llei 16/2006, on s'hi han d'adjuntar plànols indicats en aquesta; document acreditatiu, si escau, que l'activitat disposa de les autoritzacions prèvies sectorials
- activitats permanents majors: 4 còpies del projecte tècnic (redactat d'acord amb el títol I de l'annex II de la Llei autònoma balear 16/2006); fitxa resum signada pel tècnic competent redactada d'acord amb el model del títol IV de l'annex II de la Llei 16/2006; document acreditatiu, si escau, que l'activitat disposa de les autoritzacions administratives sectorials prèvies; estudi d'impacte ambiental, si escau; dictamen ambiental integral, si escau; declaració jurada o promesa del promotor, on es compromet a la correcta col·locació del cartell en la façana del local, durant el període d'exposició pública; declaració d'interès general, si escau

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Variable. Es calcula en funció de la superfície del local i de l'epígraf de l'IAE en que es donarà d'alta l'activitat
Resposta al ciutadà: 1 mes (permanent menor) - 2 mesos (permanent major)
Marc Legal: Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: - Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any