· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Inici i exercici d'activitats


Objecte del Tràmit: Comunicar l'inici d'una nova activitat
Àmbit de responsabilitat: àrea de Governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: Detallada a l'apartat d'observacions. És variable, segons si es tracta d'activitats permanents innòcues, permanents menors o permanents majors
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: cost variable
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Llei 7/2103 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a
les Illes Balears

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: - La tramitació d'aquesta llicència té un cost variable, que es calcula en funció de la superfície del local i de l'epígraf de l'IAE en que es donarà d'alta l'activitat
- Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any
- documentació a presentar:
--- ACTIVITATS PERMANENTS INNÒCUES: declaració jurada o promesa de la persona promotora que acrediti el compliment de les normes de propietat horitzontal o tengui la menció expressa de la no aplicació; document acreditatiu, si escau, que l'activitat disposa de les autoritzacions administratives sectorials; 2 còpies del document acreditatiu subscrit pel tècnic competent en el qual s'indica el compliment de les ordenances municipals, dels reglaments i de la normativa urbanística i tècnica que li sigui d'aplicació, amb indicació de les autoritzacions sectorials que hagin de ser presentades pel titular de l'activitat. Aquest document s'acompanyarà d'una descripció de l'activitat que es vulgui realitzar i d'un plànol d'emplaçament (a escala 1:500 o 1:1000), de planta, d'alçat i de secció, a escala no menor de 1:100, amb la ubicació de les instal·lacions i de la maquinària; pòlissa de responsabilitat civil, per un valor de 150.000 € i de 60.000 € per la responsabilitat civil patronal (excepte en les activitats innòcues incloses en els apartats 1, 5 i 6 del títol II de l'annex I de la Llei 16/2006).
--- ACTIVITATS PERMANENTS MENORS: 2 còpies del projecte tècnic del que s'ha executat realment (redactat d'acord amb el títol I de l'annex II de la Llei autònoma balear 16/2006); certificat del tècnic director, per duplicat (redactat d'acord amb el títol V de l'annex II de la LLei 16/206); pòlissa de responsabilitat civil (capital d'acord amb el que s'ha indicat en el permís d'instal·lació, o segons disposició addicional 5a, Llei 16/2006, i document que n'acrediti la vigència; document acreditatiu, si escau, que l'activitat disposa de les autoritzacions administratives sectorials; certificat de solidesa estructural subscrit pel tècnic competent (o final d'obra de construcció de l'edifici, en cas que tengui una antiguitat inferior a 10 anys); cèdula d'habitabilitat, altres documents sol·licitats en el permís d'instal·lació
--- ACTIVITATS PERMANENTS MAJORS: certificat subscrit pel tècnic director, per duplicat (redactat d'acord amb el títol V de l'annex II de la Llei 16/2006); pòlissa de responsabilitat civil (capital d'acord amb el que s'ha indicat en el permís d'instal·lació, o segons disposició addicional 5a, Llei 16/2006, i document que n'acrediti la vigència); documents acreditatius, si escau, que l'activitat disposa de les autoritzacions administratives sectorials; certificat de solidesa estructural subscrit per tècnic competent (o final d'obra de construcció de l'edifici, en cas que tengui una antiguitat inferior a 10 anys); cèdula d'habitabilitat; altres documents sol·licitats en el permís d'instal·lació.