· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Comunicació prèvia d’inici d’obres sense nova instal·lació d’activitat
Tramitar

Objecte del Tràmit: Comunicació prèvia per realitzar obres sense nova instal·lació d'activitat.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Urbanisme i Activitats.
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris.
Requisits a complir: Presentar comunicació prèvia normalitzada previ pagament de la taxa urbanística i de l'impost de construcció, instal·lació i obres, si n'és el cas.

Tipus d'obres incloses:
Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d'edificació que no necessiten projecte, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. Tot açò de conformitat amb l'article 148.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB). A títol d'exemple, s'inclouen:

- Obres en façana:
- Repicats, arrebossats i pintats de parets.
- Reparació o substitució de portes, finestres, boinders, baranes o motllures, per altres de similar forma i dimensions.
- Instal·lar comptadors en façana.
- Canviar o posar sòcol.
- Obres en cobertes:
- Reparació o substitució d'elements no estructurals de cobertes.
- Aïllament de cobertes.
- Instal·lació de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques, tret dels casos expressament indicats al punt següent.
- Obres en els interiors dels edificis:
- Reparació, arrebossats, revestiments, enrajolats, aïllaments i pintats de parets.
- Pavimentació o substitució de paviments.
- Canviar falsos sostres o cel rasos.
- Canviar instal·lacions.
- Canviar sanitaris, lavabos, banyeres, cuines, etc.
- Eliminació de barreres arquitectòniques en l'entrada.
- Obres en els exteriors dels edificis:
- Treballs de jardineria.
- Manteniment de parets de tancament de parcel·les.
- Pavimentar pati o terrasses descobertes.
- Renovar revestiment de piscina.
- Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb gas natural o gas liquat de petroli (GLP), tret dels casos expressament indicats al punt següent.
- NO es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici que inclogui les actuacions següents:
- Amb caràcter general, respecte de qualssevol actes que es realitzin en sòl rústic protegit, i a edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats (s'inclouen tots els edificis que es troben en l'àmbit del Pla Especial del Conjunt Històric de Ciutadella, que compta amb la declaració de BIC).
- Les obres que afectin edificis residencials en sòl rústic comú que no comptin amb l'informe previ favorable d'inclusió en el catàleg d'edificis en règim especial (ERE) d'acord amb la disp. transitòria quarta del PTI de Menorca.
- La legalització de qualsevol tipus d'obra.
- Les parcel·lacions urbanístiques, les agrupacions, segregacions o altres actes de divisió de finques.
- Els moviments de terra i les explanacions, així com els abocaments.
- Les obres d'urbanització.
- Les obres d'edificació de construcció i edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d'acord amb la LOE.
- Les obres d'edificació i construcció que no requereixin projecte segons la LOE però que afectin la configuració de la cimentació i l'estructura portant de l'edifici. 
- Les obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals d'un edifici.
- La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, excepte que s'efectuïn en càmpings o zones d'acampada autoritzats legalment.
- La demolició total o parcial de construccions i edificacions.
- El canvi d'ús en edificacions i instal·lacions.
- La tala de masses arbòries i vegetació arbustiva que, així com d'arbres aïllats, que siguin objecte de protecció pels instruments de planejament.
- La col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública.
- El tancament de solars i terrenys.
- Les xarxes radioelèctriques, telemàtiques i similars, sens perjudici del que disposi la normativa sectorial que els sigui d'aplicació.
- L'obertura de camins i accessos a parcel·les.
- La primera ocupació o utilització dels edificis i les instal·lacions en general.
- Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 128 de la LUIB.
- Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats industrials, mercantils o professionals, serveis públics o de qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
- La instal·lació de plaques solars damunt la coberta d'edificis i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb gas natural o gas liquat (GLP) no es poden subjectar al règim de comunicació prèvia en el cas que es facin en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats (inclòs tot el conjunt històric de Ciutadella), que afectin els fonaments o l'estructura de l'edifici o que necessitin avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa ambiental d'aplicació.
- Les actuacions que no s'ajustin a les condicions indicades anteriorment queden subjectes a la concessió prèvia llicència urbanística, que s'haurà de demanar expressament mitjançant la sol·licitud corresponent.

- Si es tracta d'obres necessàries per a la instal·lació d'una nova activitat, s'ha d'estar al que disposa la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears:
- La instal·lació d'activitats permanents innòcues, així com les seves modificacions, no precisa de cap actuació davant l'administració competent en matèria d'activitats. No obstant, quan la instal·lació impliqui la realització d'obres, aquestes s'han de subjectar a l'assenyalat en aquest tràmit per a les comunicacions prèvies d'obres sense activitat.
- La instal·lació d'activitats permanents menors, així com les seves modificacions, incloses les obres que resultin necessàries, s'han de subjectar al tràmit de comunicació prèvia d'obres i activitat previst en l'article 36.2 de la Llei 7/2013.
- En el cas d'activitats permanents majors, així com també en el cas de qualsevol activitat permanent que es faci en domini públic o en sòl rústic protegit o afecti béns protegits de conformitat amb la legislació de patrimoni històric, excepte que es tracti de modificacions simples, s'ha de sol·licitar prèviament el permís d'instal·lació, que inclourà les obres necessàries. Només si es tracta de modificacions simples es podrà utilitzar el tràmit de comunicació prèvia d'obres i activitats.

Documentació a presentar: - Escrit on es descriguin suficientment les obres i actuacions que es pretenen dur a terme i s'indiqui el termini per a l'execució de l'actuació, que en cap cas no ha de ser superior a devuit mesos. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos termes previstos per a les llicències.
- Plànol de situació de l'immoble.
- Croquis o plànol explicatiu de les actuacions a realitzar.
- Reportatge fotogràfic de l'immoble on es pretén actuar i de les parts on s'actua.
- Pressupost amb les partides de l'obra a executar ben detallades, signat pel contractista o el seu representant.
- Si les obres afecten l'estructura, disseny exterior, condicions d'habitabilitat o de seguretat d'edificis i instal·lacions, s'ha de presentar un escrit signat per tècnic facultatiu competent en el qual assumeix la direcció de l'obra així com adjuntar tota la documentació escrita i gràfica necessària relativa al compliment del Codi Tècnic de l'Edificació i el Decret 145/1997, de 21 de novembre.
- Autoritzacions o informes que la legislació aplicable exigeix amb caràcter previ a la comunicació prèvia.
- Documentació del contractista que realitzarà les obres, acreditativa d'estar d'alta com a constructor (Inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades del Sector de la Construcció o darrer rebut d'autònoms i model 036 o 037).
- Contracte amb un gestor de residus de construcció i demolició autoritzat, en compliment de l'article 28.1 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca.
- Còpia del rebut justificant d'haver satisfet l'import de la taxa per llicències urbanístiques, d'acord amb l'ordenança fiscal corresponent.
- En els casos previstos en l'article 148.4 de la LUIB, juntament amb la comunicació prèvia s'ha d'adjuntar el projecte o la memòria tècnica exigibles reglamentàriament, així com la declaració jurada de no incórrer en cap dels supòsits de les lletres a), b) i c) prevists en l'article 148 esmentat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971381050 Ext. 4401
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion003
Què ha de demanar el ciutadà: No ha de fer cap sol·licitud. Només ha de comunicar la realització de les obres de què es tracti a l'Ajuntament, adjuntant tota la documentació preceptiva.
Terminis de ciutadà: La presentació de la comunicació prèvia acompanyada de tota la documentació preceptiva permet iniciar les obres a l'endemà de la presentació (article 153 de la LUIB).
Terminis de l'administració: L'Ajuntament realitza un control posterior a la comunicació d'obres i en cas que detecti incompliments o manca de presentació de documents necessaris ha de requerir la seva esmena i suspendre les obres. Així mateix ha d'actuar quan es comprova que l'actuació està subjecta a llicència i no a comunicació prèvia.
Tarifes aplicables: La taxa i l'impost que s'assenyala en l'apartat corresponent.
Resposta al ciutadà: L'Ajuntament no adopta cap resolució posterior.
Marc Legal: - Pla General d’Ordenació Urbana.
- Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
- Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
- Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
- Pla Territorial Insular de Menorca.
- Norma Territorial Transitòria prèvia a la modificació del Pla Territorial Insular de Menorca.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
- Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
- Plans directors sectorials vigents.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
- Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
- Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
- Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
- Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu: Es tracta d'una comunicació prèvia i, com que no hi ha sol·licitud no es pot produir el silenci administratiu.
Observacions: Sentit del Silenci Administratiu:Es tracta d'una comunicació prèvia i, com que no hi ha sol·licitud no es pot produir el silenci administratiu.
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, es sol·licitarà la corresponent autorització de forma telemàtica o presencial. Pagaments:
- Taxa urbanística 0,5% del pressupost de l’obra (IVA exclòs).
- Impost de Construcció i Obres 3,2% del pressupost de l’obra (IVA exclòs). Tenint en compte que l’Impost sobre Construccions i Obres no es liquidarà quan la quota sigui inferior a 18,03€, és a dir, aquells la base imposable (el pressupost) dels quals sigui inferior a 563,44€.
La taxa es liquida sempre.

 


Documents Relacionats: