· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Celebració de matrimoni civil


Objecte del Tràmit: Tràmit mitjançant el qual se sol·licita poder celebrar el matrimoni civil a l'Ajuntament
Àmbit de responsabilitat: Alcaldia
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Fotocòpia dels documents d'identitat dels contraents
Fotocòpia del rebut de la taxa pagada a l'àrea de Recaptació (si procedeix)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157-971484164(nomes informació)
Per correu: oac@ajciutadella.org
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: - Certificat d'empadronament expedit per l'Ajuntament on han residit els contraents els dos darrers anys, acompanyat de fotocòpies dels respectius DNI, i el de dues persones que actuaran com a testimonis.
- En el cas dels contraents estrangers, s'hauran de dirigir al consolat corresponent per a iniciar allí l'expedient traduït a la llengua espanyola.
- Iniciar el procediment mitjançant una instància.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 133,88 € (en cas que procedeixi)
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
. Amb suficient antelació (dos mesos, preferentment) cal tramitar el corresponent expedient de matrimoni davant el Registre Civil del domicili de qualsevol dels dos contraents, per tal que n'autoritzi el casament. Per al cas de municipi de Ciutadella, el Registre Civil es troba situat al carrer de la República Argentina, núm. 1, telèfon: 971 48 12 94.
· Els tràmits a assolir requereixen d'un certificat d'empadronament expedit per l'Ajuntament on han residit els contraents els dos darrers anys , tot acompanyat de fotocòpies dels respectius DNI, així com també els dels dos testimonis.
· Per al cas de contraents estrangers, cal que es dirigeixin al consolat corresponent, per tal d'iniciar allí l'expedient traduït a la llengua espanyola, Acte seguit, s'haurà de remetre'l al Registre Civil del municipi en el qual es vol que tengui lloc la cerimònia del casament.

Complimentats els anteriors requisits, els contraents poden escollir la casa consistorial com a lloc de celebració del matrimoni. Si és així, caldrà:
·Dirigir-se a l'Ajuntament per fer-ne la reserva de dia i hora, mitjançant la petició tot complimentant-hi una instància.
·Com a mínim, la instància caldrà que hi quedi registrada amb una antelació de 15 dies abans de la data escollida per fer la cerimònia.
·La instància es pot complimentar personant-se a la casa consistorial, que serà subministrada i tramitada davant l'OAC; o bé descarregant-la on-line, a la pàgina web de l'Ajuntament
·Entretant, el Registre Civil haurà remès a l'Ajuntament els documents de l'autorització, que el mateix Ajuntament tindrà cura d'adjuntar a l'expedient.
·Els sol·licitants, en el moment de lliurar la instància, hauran d'adjuntar-hi el rebut de la corresponent taxa municipal d'ús de les instal·lacions de la casa consistorial, sempre i quan s'hagi elegit un dia i una hora fora de l'horari laboral ordinari de l'Administració municipal. (Taxa 133,88 €)
·L'oficina municipal de recaptació es troba al carrer Nou de Juliol, núm. 1, telèfon 971 38 47 80.
·L'Ajuntament disposa de música enregistrada per tal de ser posada durant la cerimònia, si així ho demanen els contraents. Si, tanmateix, els contraents desitgen una música en concret, s'haurà d'aportar en format CD al Servei Municipal de Protocol: 676 07 94 80.
·En cap cas, no serà permès tirar arròs, confetis o pètals a l'interior del recinte consistorial, encara que la mesura no afectarà a l'exterior de l'edifici municipal.


 


Documents Relacionats: