· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Celebració de matrimoni civil
Tramitar

Objecte del Tràmit: Tràmit mitjançant el qual se sol·licita poder celebrar el matrimoni civil a l'Ajuntament
Àmbit de responsabilitat: Alcaldia
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Fotocòpia dels documents d'identitat dels contraents
Justificant de pagament de la taxa

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: La sol·licitud de la data per a la celebració del matrimoni es farà de manera telemàtica mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Ordenança fiscal número 25
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 35/1994 de 23 de desembre, per la qual es faculta l’autorització del matrimoni a una autoritat municipal
- Articles 66è, 67è i 68è del capítol cinquè del Codi Civil espanyol, referents als drets i deures dels esposos.
- L’ordenança fiscal número 25 fixa la taxa per a la prestació del servei de matrimonis civils.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Fases del tràmit

- Primer: Sol·licitud de celebració del casament civil a l’Ajuntament de Ciutadella

IMPORTANT: Abans de sol·licitar la data, els interessats han d’haver tramitat prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil.
L’Ajuntament només podrà confirmar la data de celebració quan disposi de l’autorització del Registre Civil.

La sol·licitud de la data per a la celebració del matrimoni es farà de manera telemàtica mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

S'haurà d'adjuntar la següent documentació:
- DNI o passaport dels contraents .
- El rebut del pagament de la taxa municipal de 133,88 €, si el matrimoni es celebra fora de l’horari laboral (horari laboral 7.00 h a 14.00 h), per a la prestació dels matrimonis civils, sempre que no es faci el pagament on-line.

Les sol·licituds a l’Ajuntament s’hauran de tramitar amb una antelació mínima de 15 dies a la data de celebració de la cerimònia.

- Segon. Autorització de la celebració

• Es resoldrà la celebració del matrimoni una vegada rebuda la confirmació del Registre Civil que autoritza el matrimoni.
• Es donarà per confirmada la reserva de data mitjançant notificació telemàtica de l’ajuntament de Ciutadella.
• Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per donar curs a la mateixa , es requerirà a l’interessat perquè, en el termini de 10 dies esmeni les deficiències. Si així no es fes, es tindrà per desistida la petició de celebració de matrimoni.

- Tercer. Celebració de la cerimònia

• El Servei de Protocol es posarà en contacte amb els interessats per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista per telèfon o correu electrònic, per tal de facilitar més informació de l’organització de la cerimònia.

• La cerimònia podrà ser, a elecció dels interessats :

- Només lectura del Codi Civil i del preceptes que regulen l’acte de matrimoni. Durada: 5 minuts.

- Amb cerimònia, que inclou, a més de la lectura dels preceptes del Codi Civil, benvinguda i comiat per part de l’autoritat municipal que l’oficia i si és el cas, intercanvi d’aliances i intervencions dels amics o familiars o persones que considerin els contraents. Durada: de 15 a 30 minuts.

• Es lliurarà als contraents un document acreditatiu de la celebració, encara que no tindrà valor legal.