· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Primera ocupació d'habitatges i garatges


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de les llicències de primera ocupació d'habitatges i garatges
Àmbit de responsabilitat: àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: -Instància normalitzada de sol·licitud
- Document de concessió de llicència d'ocupació d'edificis i d'instal·lacions
- Declarar al departament de Rendes i Exaccions l'alta cadastral i aportar justificant del model d'alta de contribució segellat per l'ofici del cadastre
- Fotocòpia de totes les llicències obtingudes (pròrrogues, modificacions de plànols, obra menor ...)
- Certificat final d'obra de l'arquitecte
- Pressupost actualitzat i visat per l'arquitecte (encara que no hagi variat)
- Llibre d'ús i manteniment
- Certificat del trasllat de deixalles produïdes per l'obra a abocador autoritzat
- Certificat de la companyia elèctrica conforme la sol·licitud de subministrament (de l'obra en qüéstió) està finalitzada.
- Certificat energètic degudament inscrit.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971 38 10 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (només informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 69,72 euros per habitatge. En el cas de garatges, dependrà del número de places
Resposta al ciutadà: un mes
Marc Legal: Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística, PTI, Decret 20/2007 de 23 de març, Decret 145/1997 de 21 de novembre i demés normativa aplicable, Llei 10/2019 de 22 de febrer de canvi climàtic i trancisió energètica.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: