· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Comptador d'aigua per a obres


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte el subministrament provisional de l'aigua per abastar obres mentre s'executen.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'aigües municipals
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadá que reunesqui els requisits establerts.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Instància sol·licitud per l'alta d'aigua provisional per a obres.
Còpia de la llicència d'execució de les obres ( que haurà d'estar en vigor)
Acreditació titularitat (escriptura propietat/nota registral)
Plànol de situació de l'habitatge, a escala 1;2000 PG.
Fotocòpia alta fiscal del/ de la contractista.
El comptador d'obres serà vàlild mentre ho sigui el permís de construcció. Una vegada acabat se n'haurà de sol·licitar la conversió definitiva.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Instància normalitzada per: Comptador d'aigua (provisional per a obres)
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Aquesta llicència té un cost (segons les feines que es faixin)
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Reglament per al servei d'abastament d'aigua potable del terme municipal de Ciutadella de Menorca, aprovat definitivament pel Ple de 08.09.05
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Els comptadors d'aigua per a obres suposen una llicència de subministrament d'aigua PROVISIONAL, i tenen la durada de la llicència d'execució d'obres.
Un cop acabades les obres, s'ha de sol·licitar els corresponent comptador o comptadors per a l'habitatge/s o locals acabats, que s'hauran d'abastar
del seu corresponent comptador d'aigua definitiu.
El ciutadà rebrà via correu o notificació personal la resposta a la seva sol·licitud.