· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Servei de Cementeris - Inhumacions i incineracions
Tramitar

Objecte del Tràmit:
Prestació de serveis funeraris, com ara:

• Serveis d'inhumació
• Serveis d'incineració

QUÈ ÉS UNA INHUMACIÓ?

D’acord amb l’article 27.1 del Reglament municipal de cementeris de Ciutadella de Menorca és el servei consistent en el trasllat d’un cadàver, un fetus, restes humanes, centres provinents de la incineració d’un cadàver o restes cadavèriques des del dipòsit de cadàvers fins a la unitat d’enterrament, l’obertura, l’enterrament del cadàver i el tancament i segellat de la unitat.

QUÈ ÉS UNA INCINERACIÓ O UNA CREMACIÓ?

D’acord amb l’article 27 del Reglament municipal de cementeris de Ciutadella de Menorca és la destrucció de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques fins a reduir-los a cendres.

Àmbit de responsabilitat:
Serveis de cementeris

Qui ho pot demanar:
Les persones físiques o jurídiques que ostentin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.

Representació:

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, amb qui s’entendran les actuacions administratives, tret de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar:
En cas d’inhumació de cadàver, restes humanes i/o cadavèriques

- Sol·licitud del servei a realitzar.
- Còpia del DNI del sol·licitant.
- Document de representació i còpia del DNI del representant, si s’escau.
- Còpia del DNI del difunt.
- Justificació de la vinculació familiar o de fet.
- Còpia del títol de dret funerari on s’ha d’inhumar el cadàver.
- Autorització del concessionari per a la inhumació.
- Còpia del DNI del concessionari.
- Còpia de la pòlissa d’assegurances de decessos o del darrer rebut abonat, si s’escau.

En cas d’incineració de cadàver, restes humanes i/o cadavèriques

- Sol·licitud del servei a realitzar.
- Còpia del DNI del sol·licitant.
- Document de representació i còpia del DNI del representant, si s’escau.
- Còpia del DNI del difunt.
- Justificant de la vinculació familiar o de fet.
- Còpia de la pòlissa d’assegurances de decessos o del darrer rebut abonat, si s’escau.

En cas d’inhumació de cendres

- Sol·licitud del servei a realitzar.
- Còpia del DNI del sol·licitant.
- Document de representació i còpia del DNI del representant, si s’escau.
- Còpia del DNI del difunt.
- Document d’incineració i de la certificació literal de defunció del Registre Civil.
- Justificant de la vinculació familiar o de fet.
- Còpia del títol de dret funerari on s’han d’inhumar les cendres.
- Autorització del concessionari per a la inhumació de cendres.
- Còpia del DNI del concessionari.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: oficina del Servei de cementeris, plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50 Ext.4220
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: cementeris@ajciutadella.org (informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure apartat "Marc Legal" (Ord. fiscal núm. 27)
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria a les Illes Balears.
- Reglament municipal de Cementeris de Ciutadella de Menorca.
- Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per a la prestació de serveis funeraris i cementiris municipals.
- Ordenança municipal que regula la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Ciutadella de Menorca.
- Demés disposicions vigents en aquesta matèria que li siguin d’aplicació.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: