Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Serveis funeraris


Objecte del Tràmit: Prestació dels serveis funeraris de custòdia de cadàvers, d'incineració, d'inhumació, d'exhumació, de reducció de restes cadavèriques, neteja de restes i obertura d'unitats d'enterrament. Tramitació de renúncia dels drets funeraris i transmissió de titularitat d'una unitat d'enterrament, de duplicat d'un títol, i concessions temporals.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Cementeri
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Requisits a complir: Ser major d'edat i tenir capacitat legal.
Documentació a presentar: A) Incineració / inhumació:
Instància específica / DNI de la persona sol·licitant / títol funerari original.

B) Exhumació / reducció de restes cadavèriques
Instància específica / certificat de defunció / DNI o llibre de família del sol·licitant / títol original de la unitat d'enterrament d'origen i de destí en cas de trasllat.

Reducció de restes: Instància específica/ obligatori presentar una autorització d'un familiar, fins al 3r. gau del difunt / títol original / DNI de l'interessat.

S'efectuen entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

C) Alteració del títol funerari:
  • Renúncia al títol: instància genèrica / escrit de compareixença de renúncia (titular o hereu) / DNI del titular o dels cotitulars o hereus / títol funerari original.
  • Transmissió inter vivos: instància genèrica / escrit de compareixença de transmissió de titular inter vivos / títol funerari original / DNI dels interessats o llibre de família que acredita parentesc / contracte signat entre transmissor i receptor.
  • Transmissió mortis causa: instància genèrica / escrit de compareixença de transmissió titular mortis causa / certificat de defunció del titular / escriptura d'acceptació d'herència o declaració judicial "ab intestado"/ DNI dels interessats.
  • Duplicat del títol funerari: instància genèrica / document que n'acrediti la titulatirat / DNI del titular sol·licitant.D) Altres serveis: La instància específica de cementeris / títol original / DNI de l'interessat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Plaça des Born 15, 1a planta / OAC
Per telèfon (només informació): 971.38.10.76 / 971.38.10.50 ext.220
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: cementeris@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: La instància específica i el full corresponent al servei funerari que sol·licita (apartat C).
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure ordenança
Resposta al ciutadà: Notificació de l'autorització i, posteriorment, notificació de la liquidació del servei, lliurament del nou títol.
Marc Legal: Reglament dels cementeris de Ciutadella, Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
  • La renovació d'un títol és obligatòria, en el termini de dos anys, només per la defunció del titular.
  • La recollida del títol i el pagament es farà a l'Oficina de Recaptació Municipal, al carrer Nou de Juliol, núm. 1, en horari de 9:00 a 13:00h

 


Documents Relacionats: