· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Serveis funeraris - Inhumacions i incineracions
Tramitar

Objecte del Tràmit:
Prestació de serveis funeraris, com ara:

• Dipòsit de cadàvers
• Conservació de cadàvers en cambra frigorífica
• Neteja, preparació i condicionament de la unitat d’enterrament
• Inhumació de cadàvers
• Incineració de cadàvers, restes humanes o restes cadavèriques
• Inhumació de cendres
• Etc.

QUÈ ÉS UNA INHUMACIÓ?

L’article 27.1 del Reglament municipal de cementeris, disposa:

Inhumacions: S’entendran com aquells serveis consistents en el trasllat d’un cadàver, un fetus, restes humanes, cendres provinents de la incineració d’un cadàver o restes cadavèriques des del dipòsit de cadàvers fins a la unitat d’enterrament, l’obertura, l’enterrament del cadàver i el tancament i segellat de la unitat.

QUÈ ÉS UNA INCINERACIÓ O UNA CREMACIÓ?

L’article 27 del Reglament municipal de cementeris, disposa:

Incineració o cremació: destrucció de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques fins a reduir-los a cendres.

Àmbit de responsabilitat:
Serveis funeraris

Qui ho pot demanar:
Les persones físiques o jurídiques que ostentin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.

Representació:

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, amb qui s’entendran les actuacions administratives, tret de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar:
INHUMACIÓ DE CADÀVERS

- Sol·licitud del servei a realitzar.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Justificació de la vinculació familiar o de fet.
- Fotocòpia del DNI del difunt.
- Fotocòpia del certificat mèdic de defunció.
- Documentació judicial, en el seu cas.
- Partida de defunció (Registre Civil).
- Llicència d’enterrament (Registre Civil).
- Autorització de la representació, si s’escau.
- Fotocòpia del DNI del substitut del contribuent o de la pòlissa d’assegurança (per a la liquidació), si s’escau.
- Resguard del títol de propietat, si se’n disposa.
- Autorització per a la inhumació a la unitat d’enterrament, si s’escau.

INCINERACIÓ DE CADÀVERS

- Sol·licitud del servei a realitzar.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Justificació de la vinculació familiar o de fet.
- Fotocòpia del DNI del difunt.
- Fotocòpia del certificat mèdic de defunció.
- Documentació judicial, en el seu cas.
- Partida de defunció (Registre Civil).
- Llicència d’enterrament (Registre Civil).
- Autorització de la representació, si s’escau.
- Fotocòpia del DNI del substitut del contribuent o de la pòlissa d’assegurança (per a la liquidació), si s’escau.
- Declaració jurada per a la incineració.

Si s’han d’inhumar les cendres:
• Resguard del títol de propietat, si se’n disposa.
• Autorització per a la inhumació a la unitat d’enterrament, si s’escau.

INHUMACIÓ DE CENDRES

- Sol·licitud del servei a realitzar.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Justificació de la vinculació familiar o de fet.
- Autorització de la representació, si s’escau.
- Fotocòpia del DNI del substitut del contribuent o de la pòlissa d’assegurança (per a la liquidació), si s’escau.
- Certificat de defunció (Registre Civil).
- Document d’incineració.
- Resguard del títol de propietat, si se’n disposa.
- Autorització per a la inhumació a la unitat d’enterrament, si s’escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50 Ext.4220
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: cementeris@ajciutadella.org (informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure apartat observacions
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria a les Illes Balears.
- Reglament municipal de Cementeris de Ciutadella de Menorca.
- Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per a la prestació de serveis funeraris i cementiris municipals.
- Ordenança municipal que regula la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Ciutadella de Menorca.
- Demés disposicions vigents en aquesta matèria que li siguin d’aplicació.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
I SI NO DISPOSEM D’UNA UNITAT D’ENTERRAMENT EN PROPIETAT?

L’article 50 del Reglament municipal de Cementeris disposa:

Als efectes prevists en aquest Reglament, els drets funeraris podran adoptar qualsevol de les modalitats següents:

b) TEMPORAL: La dita modalitat conferirà al seu titular el dret d’ús de la unitat d’enterrament per a la pràctica d’inhumacions de cadàvers, que romandran en les dites unitats durant el termini establert en la concessió, que no serà superior a cinc anys, tot sense perjudici de les renovacions de les concessions que siguin procedents.

Aquest dret s’atorgarà sobre unitats d’enterrament que a tal finalitat es destinin per l’Ajuntament, i en benefici de les persones que ho sol·licitin o que designi l’Ajuntament. El règim d’ús d’aquestes unitats d’enterrament serà l’establert en aquest capítol.


Les concessions sobre drets funeraris d’unitats d’enterrament d’ús temporal es regeixen per la subsecció tercera, del Reglament municipal de Cementeris (de l’article 54 al 57, ambdós inclosos).

I SI LA UNITAT D’ENTERRAMENT QUE DISPOSEM ESTÀ PLENA O VOLEM FER-HI UNA NETEJA?

L’article 27.3 del Reglament municipal de cementeris, disposa:

Neteja d’unitats d’enterrament: consisteix en la realització de les operacions necessàries per a la neteja d’una unitat d’enterrament i redistribució de les inhumacions, dins la mateixa unitat d’enterrament.

Quan la neteja de la unitat d’enterrament requereixi l’exhumació d’un cadàver, es tractarà com a tal, d’acord amb el disposat en aquest reglament i en el Reglament de policia sanitària mortuòria.


QUOTES TRIBUTÀRIES.

TARIFADENOMINACIÓIMPORT
2.01Renovació de títol i/o canvi de titularitat21,33 €
2.03Concessió temporal SH i SV atorgament de títol20,21 €/any
2.04Concessió temporal de panteons tipus II i III, atorgament de títol24,71 €/any
2.05Concessions temporals en totes tipologies per col·locació restes incineració11,22 €/any
3.01Dipòsit de cadàvers (24 hores o fracció)14,97 €
3.02Conservació cambra frigorífica (24 hores o fracció)22,45 €
3.09Neteja sepultura, preparació i condicionament23,06 €/hora
3.10Inhumació cadàvers112,24 €
3.11Incineració cadàvers576,49 €
3.12Inhumació cendres cadàvers i restes46,12 €
3.13Tràmits administratius, certificats defunció i sepultura, documentació incineració i/o inhumació64,65 €
3.23Col·locació làpides7,50 €
3.43Bossa de plàstic per restesEs liquida pel seu cost
4.13Caixes de restes petites57,65 €
4.14Caixes de restes grosses cadàvers momificats107,75 €
4.15Urna restes incineració102,38 €
4.16Bossa cendres per interior urna17,29 €

 


Documents Relacionats: