Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Serveis funeraris


Objecte del Tràmit: Prestació dels serveis funeraris de custòdia de cadàvers, d'incineració, d'inhumació, d'exhumació, de neteja de restes i obertura d'unitats d'enterrament, de renúncia dels drets funeraris i transmissió de titularitat d'una unitat d'enterrament, de duplicat d'un títol.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Cementeri
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Requisits a complir: Ser major d'edat i tenir capacitat legal.
Documentació a presentar: A) Incineració / inhumació:
Instància específica / DNI de la persona difunta i del sol·licitant / declaració jurada familiar (si escau) / títol funerari original. Llicència del Registre Civil* / escrit de la funerària* / certificat mèdic de defunció* Aquesta documentació l'aporta la funerària..


B) Exhumació / neteja de restes d'una unitat d'enterrament:
Instància específica / certificat de defunció / DNI o llibre de família del sol·licitant / títol original de la unitat d'enterrament d'origen i de destí en cas de trasllat / autorització de la Conselleria de Salut (només si hi ha trasllat).

Neteja de la unitat d'enterrament: És obligatori presentar una autorització del familiar directe del difunt / DNI dels interessats / títol original / instància específica.

S'efectuen entre el 15 de setembre i el 15 de juny.


C) Alteració del títol funerari:
  • Renúncia al títol: instància genèrica / escrit de compareixença de renúncia (titular o hereu) / DNI del titular o dels cotitulars o hereus / títol funerari original.
  • Transmissió entre vius: instància genèrica / escrit de compareixença de transmissió de titular entre vius / títol funerari original / DNI dels interessats / llibre de família que acredita parentesc.
  • Transmissió per causa de mort: instància genèrica / escrit de compareixença de transmissió titular per causa de mort / certificat de defunció del titular / escriptura d'acceptació d'herència / còpia simple del testament / DNI dels interessats.
  • Duplicat del títol funerari: instància genèrica / escrit de compareixença, duplicat del títol / títol funerari original o document que n'acrediti la titulatirat / DNI del titular sol·licitant.D) Altres serveis: La instància específica de cementeris / títol original / DNI de l'interessat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina del Cementeri Nou, camí Vell a Maó, s/n; A l'OAC, plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971 38 10 76
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: cementeris@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: La instància específica i el full corresponent al servei funerari que sol·licita (apartats B i C).
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure ordenança
Resposta al ciutadà: Notificació de l'autorització i, posteriorment, notificació de la liquidació del servei, lliurament del nou títol.
Marc Legal: Reglament dels cementeris de Ciutadella, Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
  • La renovació d'un títol és obligatòria, en el termini de dos anys, només per la defunció del titular.
  • La renovació d'una concessió temporal és cada cinc anys; en cas contrari, es procedirà a l'exhumació.
  • La recollida del títol i la liquidació s'han de dur a terme a l'Oficina de Recaptació Municipal, al carrer Nou de Juliol, núm. 1

 


Documents Relacionats: