· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'ocupació de via pública per obres
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar autorització per ocupar o utilitzar la via pública amb motiu de la realització d'obres en un edifici.
Àmbit de responsabilitat: ÀREA: Organització i Seguretat Ciutadana SERVEI: Activitats i Disciplina governativa
Qui ho pot demanar: Els promotors o constructors de qualsevol obra que necessiti ocupar la via pública
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor i disposar de llicència municipal d'obres o comunicació prèvia d'inici d'obres.

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud d'ocupació de via pública per obres (model normalitzat Regestril) amb indicació del número d'expedient de la llicència d'obres o el número i la data de registre de la comunicació prèvia d'inici d'obres.
2. Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius (si escau).
3. Croquis de l'ocupació on hi consti l'amplada de la voravia i dels elements existents, així com l'ocupació dels elements que s'hi pretenen instal·lar.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC – Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971 381 050 Ext. 4401
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: ciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Autorització d'ocupació de via pública per obres
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança reguladora de l'ocupació i/o utilització de la via pública per obres de Ciutadella
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe de l'inspector d'ocupació de via pública per obres.
2) Resolucions
3) Notificacions