· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Sol·licitud d'accés a la informació pública
Tramitar

Objecte del Tràmit: Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol personal o en representació de qualsevol persona jurídica.
Àmbit de responsabilitat: Transparència
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona que compleixi els requisits.
Requisits a complir: -Tenir 16 anys
-Identificació del sol·licitant
-Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
-Especificar la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada.

Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC- Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.43.64
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: comunicacio@ajciutadella.org (nomes informació)
Altres: Aquest tràmit és de gestió ordinària i no comporta el pagament de cap taxa per gestió.
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 39/2015, de 1 d'actubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Es podra denegar o restringir el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:
-La seguretat pública.
-La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
-El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
-El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
-Els drets dels menors d'edat.
-La intimitat i els altres drets privats legítims.
-El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
-La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei.

Les sol·licituds pot ser innadmessa en el supòsits següents:
-Documents de treball intern (resums, esborranys o notes).
-Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada.
-Informació en fase d'elaboració i no publicada.
-Les consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens prejudici dels supòsits de consulta o orientació.

 


Documents Relacionats: