· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'activitat no permanent menor


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar a l'administració l'autorització per a la realització d'una activitat NO permanent menor que es realitzi íntegrament en el municipi de Ciutadella de Menorca.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin realitzar una activitat no permanent menor.
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 30 dies abans de la realització de l'activitat.
El pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.

Documentació a presentar: 1) Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (model normalitzat)
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si es necessari.
3) Memòria descriptiva de l'activitat (amb justificació de l'interès públic amb criteris econòmics i socials) i plànols o croquis.
4) Autorització d'ocupació del domini públic (si l'activitat es fa en zona de Ports, Costes, de carreteres, Camí de Cavalls, etc.).
5) Informe o autorització de les administracions concurrents (Capitania marítima, tràfic, etc).
6) Títol habilitant d'activitat permanent on es desenvoluparà l'activitat, si escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971381050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: ciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe de l'àrea competent que s'indiqui que l'esdeveniment proposat es d'interès per a l'Ajuntament.
2) Informe de la Policia Local en relació a l'afectació de la mobilitat i a la seguretat de l'activitat.
3) Informe tècnic de l'enginyer.
4) Resolucions
5) Notificacions

 


Documents Relacionats: