· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Permís per a instal·lar un taulell de bar per les festes de Sant Joan


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar autorització per a instal·lar un taulell de bar exterior els dies 23 i 24 de juny amb motiu de les festes de Sant Joan.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica en representació d'un establiment, ja sigui bar, cafeteria, restaurant o similar.
Requisits a complir: Disposar del títol habilitant per activitat de bar, cafeteria, restaurant o similar i dipositar una fiança de 1.500 euros a la Tresoreria de l'Ajuntament.
Documentació a presentar: 1) Instància sol·licitant autorització per a la instal·lació del taulell.
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si es necessari.
3) Declaració jurada o responsable de que disposa de llicència d'obertura o d'inici i exercici d'activitat.
4) Resguard o comprovant del dipòsit de fiança.
5) Plànol d'ubicació del taulell amb indicació de les mides que ocuparan.
6) Declaració responsable que el peticionari instal·larà el taulell conformement a les condicions imposades en l'autorització i que permetrà el lliure accés de les persones als serveis higiènics de l'establiment.
7) Autorització signada pels veïns per a poder ocupar el taulell l'espai de reculada respecte de la mitgera, si escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: del 15 d'abril al 15 de maig
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora de les festes de Sant Joan a Ciutadella.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe de l'inspector d'ocupació de via pública
2) Oficis de deficiències
3) Resolucions
4) Notificacions