· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Comunicació de transmissió d'activitat permanent


Objecte del Tràmit: Es tracta de comunicar a l'administració la transmissió d'una activitat permanent que disposi de títol habilitant (permís d'instal·lació, llicència d'obertura o declaració responsable d'inici) per part dels nous titulars del mateix i la comprovació de la documentació aportada per part de l'Ajuntament i la inscripció en el registre autonòmic d'activitats (quan existeix).
Àmbit de responsabilitat: Activitats i disciplina governativa
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercir una activitat permanent que ja disposi de títol habilitant.
Requisits a complir: Disposar de títol habilitant de l'activitat transmesa.
Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.

Documentació a presentar: 1) Escrit de comunicació d'activitat permanent signat per l'anterior i el nou titular (model normalitzat).
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si escau (tant l'anterior com del nou titular).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe tècnic de l'enginyer
2) Resolucions
3) Notificacions

 


Documents Relacionats: