· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Alta en el padró d'habitants


Objecte del Tràmit: Tràmit mitjançant el qual el ciutadà es dóna d'alta en el Padró Municipal d'Habitants
Àmbit de responsabilitat: OAC
Qui ho pot demanar: Totes les persones que volen fixar la residència en aquest municipi
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Document d'identitat (passaport , DNI, NIE o llibre família pels menors) en vigor, o qualsevol document admès per a la identificació d'una persona.
Excepció: els menors de 14 no tenen obligació de presentar el DNI (en aquest cas, serà vàlid amb la presentació del llibre de família).
Justificant del domicili:
- en propietat: escriptura de propietat o rebut d'IBI o d'aigua
- contracte de lloguer
- autorització d'una persona major d'edat empadronada
- autorització del propietari de l'habitatge

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971381050 Ext. 4409
Per correu: correu ordinari (documentació compulsada)
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (només informació)
Altres:
Plana web: www.ciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà: Omplir i signar l'imprès normalitzat d'alta al padró d'habitants
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Aquest tràmit es fa en les properes 24-48 hores després d'haver-se iniciat.
Marc Legal: Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Sentit del Silenci Administratiu: Afirmatiu
Observacions: En el cas dels nadons, necessitareu presentar el llibre de família o el certificat de naixement.
En cas de separació legal, necessitareu el document de guarda i custòdia del menor.
Per al menor d'edat que s'empadroni només amb un dels progenitors, necessitareu la declaració responsable del progenitor per inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal amb fotocòpia del DNI del progenitor (pare o mare) i l'original del llibre de família.


 


Documents Relacionats: