· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Reclamació de responsabilitat patrimonial
Tramitar

Objecte del Tràmit: Reclamació de responsabilitat patrimonial per danys físics, materials o pèrdues econòmiques.
Àmbit de responsabilitat: Àrea d'organització i seguretat ciutadana - serveis jurídics
Qui ho pot demanar: Les persones jurídiques o físiques que ostentin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils.
Requisits a complir: Presentar la reclamació especificant: les lesions produïdes, la presumpa relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació económica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en qué la lesió efectivament s'ha produït, i, a més, anirà acompanyada de quantes al·legacions, documents i informacions s'estimin oportunes i de la proposició de prova, concretant els medis de que pretengui valdre's.
Documentació a presentar: Instància de reclamació acompanyada de:
  • DNI reclamant
  • Acreditació de la representació, si fos el cas (llibre família quan és un menor)
  • Pressupost, si és possible
  • Acreditació de la titularitat del vehícle, local o vivenda (segons el cas)
  • Informes mèdics

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50 (ext.4275)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: respatrimonial@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: La indemnització per danys lesius per presumpta responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament
Terminis de ciutadà: El dret a reclamar presciurà a l'any d'haver-se produït el fet
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: