Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Grup municipal del Partit Popular

Joan Benejam Escanellas (Portaveu)
Núria Torrent Pallicer
Joan Carrasco Domingo
Raquel Negrete Pericás
Diego Pons Pons
Maria Asunción Pons Fullana


 

Moció del PP en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari.

Moció del PP en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella.

Moció del PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

Moció del PP en relació a l'anunci de la pàgina web municipal relatiu a les notícies que surten a la pàgina web

- 19/10/2017 -
Moció del PP en relació a l'anunci de la pàgina web municipal relatiu a les notícies que surten a la pàgina web

Moción que presenta el PP en relación a apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del estado de derecho

- 19/10/2017 -
El Partido Popular del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organizació, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, desea elevar el Pleno Municipal ésta moción.

Moció que presenta el PP en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'impost sobre els bens immobles

- 21/09/2017 -
Instar a l'equip de govern que, de cara a la redacció dels pressupostos de l'exercici 2018, modifiqui l'ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles, i la deixi a nivells impositius que hi havia abans de l'entrada en vigor del RDL 20/2011

Moció que presenta el grup municipal Popular en relació a la gestió de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

- 21/09/2017 -
1. El Ple de l'Ajuntament insta a l'equip de govern a pendre les mesures necessàries per a la sentència la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

...

Moció en relació a s'estat en què es troba s'estructura des pont de Cala Galdana

- 21/09/2017 -
1. Encarregar un certificat de solidesa urgent a conèixer es veritable estat de s'estructura...

2. Enviar còpia de dit certificat als diferents grups de l'oposició.

3. Habilitar una partida pressupostària per a arreglar s'estructura...

Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular en relació a ses inversions i manteniment a ses urbanitzacions de Ciutadella

- 21/09/2017 -
 1. Instar a s'equip de govern a millorar es manteniment que es duu a terme a ses diferents urbanitzacions de Ciutadella...

2. Instar a s'equip de govern a incloure als pressuposts de 2018 partides pressupostàries per dur a terme diverses inversions..

3. Instar a s'equip de govern a cercar finançament, negociar i firmar convenis amb altres administracions...Precs i/o preguntes del PP al Ple de juliol

- 20/07/2017 -
Cliqueu per accedir als documents

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de juny

- 15/06/2017 -
 Cliqueu per accedir-hi

Precs i preguntes

- 14/06/2017 -
Precs i preguntes que presenta el grup municipal Popular al Ple de junyCliqueu per accedir-hi

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de maig

- 18/05/2017 -
 Cliqueu per accedir-hi

1234
Tornar