Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

 Partit Popular

Regidors:
 

Joan Benejam Escanellas
Núria Torrent Pallicer
Joan Carrasco Domingo


Raquel Pericás Negrete
Diego Pons Pons
María Asunción Pons Fullana


Portaveu del grup municipal:
Joan Benejam Escanellas

Dades de contacte
Adreça:Gustavo Mas, 5-7Altres informacions
Lloc web: www.ppciutadella.es/
Xarxes Socials: https://www.facebook.com/ppciutadella
Correu electrònic:ciutadella@pp.es
 

 


 

Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a l'estat des carril velo

- 20/04/2017 -
1. Instar a l'equip de govern a elaborar un estudi per tal de conèixer l'estat en què es troba actualment es carril velo.

2. Instar a l'equip de govern a elaborar un pla d'actuacions per a solucionar els desperfectes i deficiències des carril velo i a millorar-ne ses seves condicions.

3. Instar a l'equip de govern a remetre còpia d'aquest acord a s'àrea de mobilitat des Consell Insular de Menorca per tal que es faixi càrrec de millorar aquells trams de carril velo que són de sa seva competència.

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de març

- 16/03/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea de Territori i Entorn: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aquesta àrea així com mesures per a la reducció del renou submarí.

Moció que presenta el PP en relació a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrès per a la tramitació i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2017

- 16/03/2017 -
Moció que presenta el Grup Municipal Popular, en relació a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrès per a la tramitació i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2017

Moció que presenta el PP en relació a les ajudes de menjador per l'educació infantil 1r cicle

- 16/03/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i universitat del Govern de les Illes Balears a què adopti les mesures necessàries perquè en el curs 2017/2018, l'educació infantil de primer cicle es trobi inclosa a la convocatòria de les beques/ajudes de menjador.

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de febrer

- 16/02/2017 -
Cliqueu per accedir-hi.

Moció que presenta el PP, en relació a la distribució de fruites i hortalisses a les escoles

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què faixí extensiva l'ajuda per la distribució de productes dels sectors de fruita i hortalisses, de les fruites i hortalisses transformades i del plàtan als fillets que "...assistí amb regularitat a guarderies i altres centres preescolars, o als centres d'ensenyament de primària o secundari, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art.22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concepció de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre la citada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. que puguin ser possibles beneficiaris amb ell.

Moció que presenta el PP en relació a la distribució de llet i productes lactis

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què realitzi les gestions oportunes perquè es pugui convocar l'ajuda per la distribució de la llet i de productes làctics als "...alumnes que assisteixin amb regularitat a guarderies, o altres centres preescolars, o a centres d'ensenyança de primària o secundària, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art. 22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concessió de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre l'anomenada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. Que poden ser possibles beneficiaris amb el fi de tenir aquests una major informació i poder adherir-se a la convocatòria.

3. Instar a l'Ajuntament a realitzar una valoració per la presentació del Patronat d'Escoles Infantils a la convocatòria que es realitzi.

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació amb el repartiment de la recaptació de la llei d'estades turístiques

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar el Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte l'acord de la Comissió d'impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta de repartiment tenint en compte els projectes municipals.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, amb un altres criteris de repartiment i donat un major pes als municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.

3. Instar el Govern de les Illes Balears, que en cas que la proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costis que han tingut els Ajuntaments per a la redacció dels projectes no aprovats.

4. Manifestar la protesta institucional de l'Ajuntament de Ciutadella en haver quedat exclosos i sense aportació de recursos els sis projectes que va presentar per a ser finançats amb la recaptació de la Llei d'Estades Turístiques.

5. Demanar que sigui respectada la proporcionalitat defensada fins aquest mandat pel Consell de Menorca, d'acort amb els percentatges de distribució la Llei de Finançament dels Consells insulars.

6. Demanar a l'alcaldessa de Ciutadella que presenti i defensi aquests acords a la pròxima reunió de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals

Moció del Grup Popular, mantenir lloc de feina de cordinador dels equips municipals d'intervenció familiar

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Consell Insular de Menorca a mantenir la figura referència del coordinador insular dels EMIF, que lideri les coordinacions de la Xarxa, enllaç amb altres institucions i serveis, gestora d'informacions i projectes que siguin d'interès, tal com s'ha fet fins ara.

2. Instar al Consell Insular de Menorca a continuar amb la formació, encaminada a donar resposta a les necessitats tècniques per a la millora de la intervenció amb les famílies i seguint l'evolució metodològica que han fet els EMIF.

3. Instar el compromís econòmic del Consell Insular de Menorca per a mantenir la partida econòmica destinada a donar suport als equips i estabilitzar el personal amb equips complets.

4. Instar el compromís econòmic del Consell Insular de Menorca per a tenir en compte els Equips Municipals d'intervenció Familiar en l'elaboració del Pla Insular de Família.

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de gener

- 26/01/2017 -
Cliqueu per accedir-hi.

Moció que presenta el Grup Municipal Popular, en relació a la participació ciutadana en l'ús de l'edifici de la Pl. Catedral

- 26/01/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple pel seu debat i aprovació, si posseeix, el següent:

1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella s'adhereix a la proposta aprovada pel Ple del Consell Insular amb el fi d'iniciar i/o col·laborar en el procés de participació ciutadana per conèixer els possibles usos i/o serveis de l'edifici situat a la Pl. Catedral.

2. L'Ajuntament de Ciutadella es compromet en consensuar amb el Consell Insular l'ús o servei que es vulgui donar a l'edifici amb el fi de què aquest s'adapti a les necessitats dels ciutadans.

Moció que presenta el Grup Municipal Popular, en relació al Pla de Voluntariat Ambiental de Balears

- 26/01/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

Instar al Govern Balear a iniciar la redacció del Plan del Voluntariat Ambiental en les Illes Balears conform a l'aprovació de la proposició no de llei RGE 3904/2016 aprovada en el Parlament de les Illes Balears

Moció que presenta el Partit Popular seguretat i il·luminació dels passos de vianants

- 15/12/2016 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1- Instar a s'equip de govern a elaborar un estudi sobre sa situació, ubicació, senyalització i il·luminació des passos de vianants des terme municipal de Ciutadella.

2- Instar a s'equip de govern a remetre còpia de dit d'estudi al Consell insular de Menorca per tal que tenguin coneixement, si és es cas, d'aquells passos de vianants que siguin de sa seva competència i necessiten millorar ses seves condicions de seguretat.

3- Instar a s'equip de govern a elaborar un pla de millora des passos de vianants de Ciutadella.

4- Instar a s'equip de govern a elaborar un informe econòmic per tal de conèixer es cost de millorar sa senyalització i il·luminació d'aquells passos de vianants que ho requereixen.

5- Instar a s'equip de govern a cercar ajuts d'altres administracions, en concepte d'implantació de sistemes d'il·luminació de major eficiència i menor consum.

Moció del PP en relació l'ubicació de la planta d'enmagatzament de gas natural a Ciutadella.

- 15/12/2016 -
El Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si escau, el següent:

1.- El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella acorda impulsar i executar els tràmits i gestions administratives per al desenvolupament urbanístic del Sector B-9, atesa la demanda de sól industrial i de serveis.

2.- Fixar un calendari i un pla d'actuació per a dur a terme aquesta ampliació de sól industrial al Sector B-9.

3.- Comunicar aquest calendari i aquest pla a Gas Natural Balears, SA, empresa adjudicatària de la gasificació de Menorca.

4.- En cas de no ser possible dur a terme aquesta actuació en el termini de que disposa Gas Natural Balears, SA per a la gasificació de Menorca, definir amb els tècnics municipals altres possibles ubicacions alternatives per a construir-hi la planta d'enmagatzament de gas natural al terme de Ciutadella.

Moció del PP en relació a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol

- 17/11/2016 -
El Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si escau, el següent:

1. Instar a l'equip de Govern a iniciar les negociacions necessàries amb el Consell Insular de Menorca per establir un calendari d'inversions per renovar la gespa artificial dels nostres tres camps de futbol.

2. Instar al Consell Insular de Menorca a establir pels pressupostos del 2017 una partida econòmica per anar renovant de forma íntegra i progressiva la gespa artificial de les instal·lacions esportives de tres camps de futbol de Ciutadella.

123
Tornar