Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

 Partit Popular

Regidors:
 

Joan Benejam Escanellas
Joan Carrasco Domingo
Raquel Pericás Negrete


Diego Pons
María Asunción Pons Fullana
Adolfo Vilafranca Florit   


Portaveu del grup municipal:
Joan Benejam Escanellas

Dades de contacte
Adreça:Gustavo Mas, 5-7Altres informacions
Lloc web: www.ppciutadella.es/
Xarxes Socials: https://www.facebook.com/ppciutadella
Correu electrònic:ciutadella@pp.es
 

 


 

Precs i/o preguntes del Grup Municipal Popular

- 25/01/2018 -
Precs i preguntes del Grup Municipal Popular per al  plenari de gener de 2018

Accediu a la publicació per a veure els documentsPrecs i/o preguntes del Grup Municipal Popular

- 21/12/2017 -
 Accediu per a veure els precs i preguntes

Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels indicadors de transparència de l’Ajuntament

- 21/12/2017 -
 Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels indicadors de transparència de l’Ajuntament de Ciutadella.

Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials

- 21/12/2017 -
  Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials

Moció del PP per a proposar dedicar una sala de Can Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó

- 21/12/2017 -
Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a proposar dedicar una sala de Can Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó

Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa

- 21/12/2017 -
 Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa

Moció del PP en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a l'exigència del requisit de coneixements del català al personal sanitari.

Moció del PP en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el Partit Popular en relació a sa posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella.

Moció del PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

- 19/10/2017 -
Moció que presenta el PP en relació a les cases ocupades del carrer Bisbe Juano

Moció del PP en relació a l'anunci de la pàgina web municipal relatiu a les notícies que surten a la pàgina web

- 19/10/2017 -
Moció del PP en relació a l'anunci de la pàgina web municipal relatiu a les notícies que surten a la pàgina web

Moción que presenta el PP en relación a apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del estado de derecho

- 19/10/2017 -
El Partido Popular del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organizació, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, desea elevar el Pleno Municipal ésta moción.

Moció que presenta el PP en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'impost sobre els bens immobles

- 21/09/2017 -
Instar a l'equip de govern que, de cara a la redacció dels pressupostos de l'exercici 2018, modifiqui l'ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles, i la deixi a nivells impositius que hi havia abans de l'entrada en vigor del RDL 20/2011

Moció que presenta el grup municipal Popular en relació a la gestió de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

- 21/09/2017 -
1. El Ple de l'Ajuntament insta a l'equip de govern a pendre les mesures necessàries per a la sentència la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

...

Moció en relació a s'estat en què es troba s'estructura des pont de Cala Galdana

- 21/09/2017 -
1. Encarregar un certificat de solidesa urgent a conèixer es veritable estat de s'estructura...

2. Enviar còpia de dit certificat als diferents grups de l'oposició.

3. Habilitar una partida pressupostària per a arreglar s'estructura...

1234
Tornar