Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

 Partit Popular

Regidors:
 

Joan Benejam Escanellas
Joan Carrasco Domingo
Raquel Pericás Negrete


Diego Pons
María Asunción Pons Fullana
Adolfo Vilafranca Florit   


Portaveu del grup municipal:
Joan Benejam Escanellas

Dades de contacte
Adreça:Gustavo Mas, 5-7Altres informacions
Lloc web: www.ppciutadella.es/
Xarxes Socials: https://www.facebook.com/ppciutadella
Correu electrònic:ciutadella@pp.es
 

 


 

Precs i/o preguntes del PP al Ple de juliol

- 20/07/2017 -
Cliqueu per accedir als documents

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de juny

- 15/06/2017 -
 Cliqueu per accedir-hi

Precs i preguntes

- 14/06/2017 -
Precs i preguntes que presenta el grup municipal Popular al Ple de junyCliqueu per accedir-hi

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de maig

- 18/05/2017 -
 Cliqueu per accedir-hi

Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament

- 18/05/2017 -
Adhesió a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny.

Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a l'estat des carril velo

- 20/04/2017 -
1. Instar a l'equip de govern a elaborar un estudi per tal de conèixer l'estat en què es troba actualment es carril velo.

2. Instar a l'equip de govern a elaborar un pla d'actuacions per a solucionar els desperfectes i deficiències des carril velo i a millorar-ne ses seves condicions.

3. Instar a l'equip de govern a remetre còpia d'aquest acord a s'àrea de mobilitat des Consell Insular de Menorca per tal que es faixi càrrec de millorar aquells trams de carril velo que són de sa seva competència.

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de març

- 16/03/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea de Territori i Entorn: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aquesta àrea així com mesures per a la reducció del renou submarí.

Moció que presenta el PP en relació a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrès per a la tramitació i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2017

- 16/03/2017 -
Moció que presenta el Grup Municipal Popular, en relació a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrès per a la tramitació i aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2017

Moció que presenta el PP en relació a les ajudes de menjador per l'educació infantil 1r cicle

- 16/03/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i universitat del Govern de les Illes Balears a què adopti les mesures necessàries perquè en el curs 2017/2018, l'educació infantil de primer cicle es trobi inclosa a la convocatòria de les beques/ajudes de menjador.

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de febrer

- 16/02/2017 -
Cliqueu per accedir-hi.

Moció que presenta el PP, en relació a la distribució de fruites i hortalisses a les escoles

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què faixí extensiva l'ajuda per la distribució de productes dels sectors de fruita i hortalisses, de les fruites i hortalisses transformades i del plàtan als fillets que "...assistí amb regularitat a guarderies i altres centres preescolars, o als centres d'ensenyament de primària o secundari, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art.22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concepció de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre la citada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. que puguin ser possibles beneficiaris amb ell.

Moció que presenta el PP en relació a la distribució de llet i productes lactis

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què realitzi les gestions oportunes perquè es pugui convocar l'ajuda per la distribució de la llet i de productes làctics als "...alumnes que assisteixin amb regularitat a guarderies, o altres centres preescolars, o a centres d'ensenyança de primària o secundària, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art. 22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concessió de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre l'anomenada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. Que poden ser possibles beneficiaris amb el fi de tenir aquests una major informació i poder adherir-se a la convocatòria.

3. Instar a l'Ajuntament a realitzar una valoració per la presentació del Patronat d'Escoles Infantils a la convocatòria que es realitzi.

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació amb el repartiment de la recaptació de la llei d'estades turístiques

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar el Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte l'acord de la Comissió d'impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta de repartiment tenint en compte els projectes municipals.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, amb un altres criteris de repartiment i donat un major pes als municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.

3. Instar el Govern de les Illes Balears, que en cas que la proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costis que han tingut els Ajuntaments per a la redacció dels projectes no aprovats.

4. Manifestar la protesta institucional de l'Ajuntament de Ciutadella en haver quedat exclosos i sense aportació de recursos els sis projectes que va presentar per a ser finançats amb la recaptació de la Llei d'Estades Turístiques.

5. Demanar que sigui respectada la proporcionalitat defensada fins aquest mandat pel Consell de Menorca, d'acort amb els percentatges de distribució la Llei de Finançament dels Consells insulars.

6. Demanar a l'alcaldessa de Ciutadella que presenti i defensi aquests acords a la pròxima reunió de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals

Moció del Grup Popular, mantenir lloc de feina de cordinador dels equips municipals d'intervenció familiar

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Consell Insular de Menorca a mantenir la figura referència del coordinador insular dels EMIF, que lideri les coordinacions de la Xarxa, enllaç amb altres institucions i serveis, gestora d'informacions i projectes que siguin d'interès, tal com s'ha fet fins ara.

2. Instar al Consell Insular de Menorca a continuar amb la formació, encaminada a donar resposta a les necessitats tècniques per a la millora de la intervenció amb les famílies i seguint l'evolució metodològica que han fet els EMIF.

3. Instar el compromís econòmic del Consell Insular de Menorca per a mantenir la partida econòmica destinada a donar suport als equips i estabilitzar el personal amb equips complets.

4. Instar el compromís econòmic del Consell Insular de Menorca per a tenir en compte els Equips Municipals d'intervenció Familiar en l'elaboració del Pla Insular de Família.

Precs i preguntes del Grup Popular al Ple de gener

- 26/01/2017 -
Cliqueu per accedir-hi.

Moció que presenta el Grup Municipal Popular, en relació a la participació ciutadana en l'ús de l'edifici de la Pl. Catedral

- 26/01/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple pel seu debat i aprovació, si posseeix, el següent:

1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella s'adhereix a la proposta aprovada pel Ple del Consell Insular amb el fi d'iniciar i/o col·laborar en el procés de participació ciutadana per conèixer els possibles usos i/o serveis de l'edifici situat a la Pl. Catedral.

2. L'Ajuntament de Ciutadella es compromet en consensuar amb el Consell Insular l'ús o servei que es vulgui donar a l'edifici amb el fi de què aquest s'adapti a les necessitats dels ciutadans.

123
Tornar