Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

 Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)

Regidors:
 

Joan Triay Lluch
Jose Negrete

Portaveu del grup municipal:
Joan Triay Lluch

Dades de contacte
Adreça:

Altres informacions
Lloc web:
Xarxes Socials: https://www.facebook.com/upcm.ciutadella
Correu electrònic:upcm@ajciutadella.org

 

 


 

Precs i preguntes del grup UPCM al Ple de juliol

- 20/07/2017 -
Cliqueu per accedir al document

Precs i preguntes d'UPCM al Ple de maig

- 18/05/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament

- 18/05/2017 -
Adhesió a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny.

Proposta que presenten els grups PSM, PSOE, GxC i UPCM

- 18/05/2017 -
Adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superavit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de la despesa.

Precs i preguntes d'UPCM al Ple de març

- 16/03/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea de Territori i Entorn: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aques

Moció que presenta UPCM en relació a la subvenció del FOGAIBA corresponent a 2016 destinada a l'escorxador municipal

- 16/03/2017 -
1. Que l'equip de Govern informi el Ple de si ha presentat la reclamació dins del plaç habilitat a la vista que l'import màxim de la subvenció si ha fixat molt per davall del calculat segons resposta escrita a les preguntes formulades per UPCM, tenint en compte que com "el conjunt de sol·licituds amb dret a subvenció suposen un import total superior a la quantitat que tenen disponible el FOGAIBA per aquestes, la subvenció per cada escorxador es fixa aplicant "un prorrateig proporcional d'acord amb el límit d'inversió màxim auxiliable i l'ajuda sol·licitada.

2. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació sobre com es realitzava la distribució de les subvencions en els darrers exercicis entre els escorxadors de Ciutadella i Maó i especialment el del 2016- i a pesar que "l'import màxim auxiliable" es fixa en funció dels "caps sacrificats" l'ajuda es distribuïa a raó d'aproximadament al 50% entre els escorxadors de Ciutadella i Maó, quan en el de Ciutadella es concentra més del 80% de l'activitat del sector en l'illa.

3. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació de per què s'ha operat aquesta dràstica disminució de la subvenció del voltant del 45.04% en la corresponent a l'exercici del 2016 respecta del 2015, precisament quan els costs que estan suportant els dos escorxadors de Menorca i especialment el de Ciutadella a causa de la seva major activitat s'ha incrementat enormement des de que l'estiu del 2016 la direcció tècnica de la "UTE Es Mila" que gestiona el centre de Tractament de Residus del mateix nom, prendre la decisió de procedir a partir del 18-07-2016 a incinerar els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de les categories 2 i 3 que abans s'enterraven a la planta.

4. Instar a l'equip de Govern a la visita de la situació creada per l'espectacular increment de costs en l'escorxador municipal a causa de la incineració dels SANDACH de les categories 2 i 3 que no semblen en vies de solucionar òptimament eliminant mitjançant enterrament segons el previst en la normativa per zones remotes o eusenca de plantes de transformació o de plantes d'incineració suficients o hi sigui en funcionament la infraestructura que faci possible el tractament dels SANDACH a un preu assumible i no desproporcionat a tenir molt present en la sol·licitud de subvencions per l'exercici del 2017 i successius, d'acord amb les inversions que s'han anunciat en l'escorxador municipal, que, almenys nominalment, les subvencions del FOGAIBA, s'atorguen entre altres coses per "la gestió i disminució dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà i residus..."

Precs i preguntes grup UPCM

- 16/02/2017 -
Cliqueu aquí per accedir-hi

Moció d' UPCM en què insta a solucionar els desperfectes en el paviment del passeig marítim

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal d'UPCM presenta una moció en relació als desperfectes en el paviment del passeig marítim instant a solucionar-los.

Preguntes d'UPCM al Ple de gener

- 26/01/2017 -
Cliqueu per accedir-hi.

Moció UPCM en relació als funerals de cos present

- 26/01/2017 -
Raons per les quals el Grup Municipal de UPCM presenta al Ple la següent moció:

Mentre no sigui promulgat el nou Decret autoritzant els funerals de cos present en les oportunes condicions sanitàries, l'Ajuntament de Ciutadella d'acord amb el previst en l'article 26 del Decret 105/1997 actualment en vigor, insta urgentment a la Conselleria de Sanitat del Govern Balear a autoritzar els funerals de cos present dels difunts, qual causa de la mort estigui compres en el Grup II (que són les causes de la defunció de pràcticament totes les persones mortes a Balears).

Moció d'UPCM en relació a la petició dels taxistes per el servei de taxis de 7 places.

- 15/12/2016 -
El Grupo Municipal de UPCM presenta al Pleno la siguiente moción:

Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella y especialmente a las áreas de gobernación y movilidad a modificar a la mayor brevedad posible el correspondiente Reglamento para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 4/2014 de 20 de junio y al Decreto 56/2016. de 16 de septiembre, sobre la prestación del servicio de taxis con una capacidad máxima de hasta siete plazas.

Moció d'UPCM en relació a la sanitat mortuòria

- 17/11/2016 -
El Grupo Municipal de UPCM presenta al Pleno la siguiente moción:

1. Que el Ayuntamiento de Ciutadella inste al Govern Balear a conciliar en la medida de lo posible la normativa del nuevo Decreto que está preparando "pel qual és regula l'exercici de la sanitat motuòria de les Illes Balears", respetando las costumbres, ideas y creencias de los difuntos y sus familiares que no impliquen riesgos sanitarios y más concretamente que se modifique el art. 20.1 del "proyecto de Decreto" contemplando que puedan seguir celebrándose funerales de cuerpo presente en las mismas condiciones sanitarias que en la actualidad.

Moció d'UPCM en relació a l'estat de la gespa del camps de futbol

- 17/11/2016 -
El Grupo Municipal de UPCM presenta al Pleno la siguiente moción:

1. Instar al Consell Insular de Menorca a ir dotando a partir de 2017 el Pla d'Equipaments Esportius con las partidas necesarias para ir renovando el césped de los 3 campos de fútbol de Ciutadella (Sant Antoni, Son Marçal y Sami), en ejercicios sucesivos si no fuese posible acometer la renovacion en un solo ejercicio y empezando en el de 2017 por el Campo de fútbol municipal de Sant Antoni, por ser en el que el césped artificial presenta el peor estado entre todos los campos de fútbol de Menorca, continuando por el de Son Marçal también muy deteriorado y siguiendo con el del Sami que presenta un estado algo menos lamentable.

2. Instar al equipo de gobierno a tener en cuenta el estado de deterioro que presenta el césped artifical en todos los campos de fútbol municipales y prever la posibilidad de tener que habilitar una partida presupuestaria en 2017 para cambiar el césped de los campos de fútbol municipales en caso de tener que complementar la dotación obtenida del Consell para este fin si resulta insuficiente, priorizando los campos que tienen el césèd en peor estado (Sant Antoni, Son Marçal y Sami por este orden), así como tratar y planificar con el Consell la renovación sucesiva en el plazo de tiempo más breve posible del césped de todos los campos de fútbol de Ciutadella.

3. Que el Ayuntamiento de Ciutadella inste a la Real Federación Española de Fútbol a través del Consejo Superior de Deportes a aportar para la mejora de los campos de fútbol de Ciutadella parte de los fondos que recibe del porcentaje de las quinielas de fútbol que debe destinar a subvencionar obras de construcción adecuacion y mejora en campos de fútbol no profesionales y de titularidad municipal.

Moció d'UPCM en relació al preu de l'aigua de la dessaladora

- 20/10/2016 -
El Grupo Municipal de UPCM presenta al Pleno la siguiente moción:

1. Instar al equipo de gobierno a informar al Pleno de a qué precio ha ofrecido asumir la distribución de 761.802 metros cúbicos de agua desalada.

2. Instar al equipo de gobierno a tener en cuenta en las negociaciones el precio por metro cúbico de auga desalada suscrito en el convenio para suministrar a Pollens a 0,80 euros el metro cúbico.

Moció de UPCM en relació al tractament de subproducrtes animals no destinats a consum humà

- 15/09/2016 -
El Grupo Municipal de UPCM presenta al Pleno la siguiente moción:

1. Instar al "Consorci de Gestió de Residus Sólidds Urbans de Menorca" a que el Centro de Tratamiento de Residuos de Milà, continúe eliminando - de acuerdo con la legalidad vigente para zonas remotas- los SANDACH de las categorías 2 y 3 mediante los mismos procedimientos empleados con anterioridad al 18-07-2016, que representaban un coste para el matadero municipal de Ciutadella de 36,94 euros más IVA la tonelada en vez de los 821,57 euros más IVA por tonelada que se están facturando anualmente, mientras persista la "ausencia de plantas de transformación o de plantas de incineración adecuadas o suficientes" y "hasta que no esté en funcionamiento la infraestructura que posibilite el tratamiento de los SANDACH a un precio asumible y no desproporcionado".

2. Instar al Consell Insular de Menorca y al "Consorci de Gestió de Residus Sólids Urbans de Menorca" a asumir subsidiariamente los sobrecostes facturados por la empresa concesionaria de la explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Milà, únicamente en el caso de que no fuese posible que los asumiera la propia UTE que comunicó al presidente del Consorcio y Conseller Sr. Ares, con menos de cuatro días de antelación, que a partir del 18-07-2016 se introduciría un cambio tan sustancial en el tratamiento de los SANDACH de las categorías 2 y 3 como que representa un incremento en los costes de su eliminación del 2.124%

12
Tornar