· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Perfil de Contractant
Cercar contractes:

AVÍS IMPORTANT

Aquest Ajuntament de Ciutadella de Menorca informa que, segons comunicat del Consell Insular de Menorca, s'han detectat diversos intents de suplantació de l’identitat de personal al servei de diverses Administracins públiques mitjançant missatges electrònics dirigits a algunes empreses licitadores que participen en expedients en tràmit o dirigits a contractistes de dites administracions, usuaris de la Plataforma de contractació del Sector Públic (PLASCP). Se’ns indica, que aquesta actuació també s’ha produït, amb circumstàncies molt similars, a diferents ajuntaments de l’illa, i a altres administracions públiques de l’estat.

La forma d’actuar és la següent:

1.- Els estafadors suposadament obtenen les dades dels licitadors i/o contractistes de la Plataforma de Contractació de l’Estat.
2.- Amb les dades obtingudes (nombre d’expedient, objecte del contracte, responsable, etc), remeten un correu electrònic des d’un compte de correu simulat que es fa passar pel secretari de la corporació o un funcionari d’aquesta, en el que es sol·licita, que abans de trametre les factures a través de FACE, s’enviin prèviament al remitent per fer les comprovacions corresponents per donar la conformitat, amb l’excusa d’evitar errors, fer comprovacions o també de què l’administració està en procés d’implementar un nou sistema de reconeixment de firma digital i necessita fer comprovacions.
3.- Un cop disposen de la informació manipulen el fitxer, modificant el numero de compte i el retornen al proveïdor o contractista amb la indicació de que tot és correcte i que ja poden trametre la factura a través e FACE. Si el proveïdor tramet el fitxer manipulat, a la factura hi consta un nombre de compte erroni.

Una variació de l’estafa és la remissió d’un correu electrònic des d’un compte simulat amb aparença d’oficial, suplantant la identitat de l’administració per sol·licitar la constitució de la garantia definitiva corresponent a la licitació de la que ha resultat adjudicatari al nombre de compte que s’indica en el correu.

Davant aquesta forma d’actuar s’adverteix que aquesta administració només es relaciona amb els contractistes a través dels seus canals oficials, pel que es recomana als empresaris que desconfiin de qualsevol comunicació rebuda per canals no habituals, així com que comprovin els dominis des d’on es reben els correus electrònics i la correspondència d’aquests amb els de l’administració que ha adjudicat el contracte. Així mateix sol·licitam que comuniqueu qualsevol incidència d’aquest tipus al servei de contractació de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a l’adreça electrònica: contractacio@ajciutadella.org.

Finalment, recordem als licitadors que tenen a la seva disposició els canals per reportar incidents o fraus que posa a disposició el Instituto Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) així com recursos de formació per evitar ser víctimes d'aquest tipus d'enganys:

Reportar fraude
Protege tu empresa - Formación

Servei de Contractació de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca