· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

LICITACIÓ OBRES REFORMA EFICI UBICAT A PLAÇA PINS 31-32 DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 5345/2013

Data aprovació: 28-08-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 215.147,34 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-10-2013

Obertura pliques: 06.11.13 a les 12,15 pròxima mesa continuació obertura pliques

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 18-12-2013

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES S.L.

Import: 139.845,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 22-01-2014


 


Tornar