· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CIUTADELLA DE MENORCA

Núm. Exp: 2015/1966

Data aprovació: 07-09-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 41.859,50 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-10-2015

Obertura pliques: Divendres dia 30 d'octubre de 2015, a les 8.00 hores

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 16-12-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: AGRUPACIÓ MUSICAL DE CIUTADELLA

Import: 41.850,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 30-12-2015


 


Tornar