· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Contracte d'arrendament d'una nau industrial per part de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la seva utilització com a dipòsit de vehicles retirats de la via pública.

Núm. Exp: 4676/2016

Data aprovació: 25-01-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 9.540,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-02-2017

Obertura pliques: 02-03-2017, a les 10.00 hores, al despatx de l'Alcaldia. 06-03-2017, a les 10.30 hores, al despatx de l'Alcaldia.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 26-04-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: Sra. M. José Marqués Sales, Sr. Fernando Marqués Marqués i Sra. Susana Marqués Marqués

Import: 8.760,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 31-05-2017


 


Tornar