· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Contracte menor de la pòlissa d'assegurança d'accidents per les festes patronals de Sant Joan 2017

Núm. Exp: 3328/2017

Data aprovació:

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 15-05-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 14-06-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: Axa Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Import: 10.980,08 €

       


Tornar