· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Llic. urbanístiques: obres, divisions horitzontals i legalitzacions amb projecte tècnic
Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de les llicències urbanístiques d’obres i legalitzacions estructurals, nova construcció, redistribució que afecti a l’habitabilitat, i divisions horitzontals per a les quals és necessària la redacció de projecte redactat per tècnic competent.
Àmbit de responsabilitat: Ordenament del Municipi
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.

Requisits a complir: Presentar la sol·licitud normalitzada, previ pagament de la taxa urbanística, aportant la documentació requerida (0,5% del pressupost d’execució material, IVA exclòs, amb un mínim de 27,89€)
Documentació a presentar: En cas de projecte Bàsic:

- Projecte tècnic redactat per tècnic competent en suport electrònic PDF, signat electrònicament (en cas de registre d’entrada presencial s’ha de presentar en memòria USB o CD).
- Estadística d'habitatge.
- Fotocòpia de la llicència d'obres d'altres intervencions a l'edifici o de la construcció d'aquest (només per a ampliacions i reformes) o indicació de les dades del promotor per poder localitzar-la.
- Còpia del rebut justificant d’haver ingressat la taxa per llicències urbanístiques (0,5%) del pressupost de l’obra sense IVA (en cas de llicència per divisió horitzontal sense obres, taxa per llicències urbanístiques amb un import de 122,62€).
- Informe arqueològic (arqueòleg) si les obres afecten el subsòl en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Ciutadella (excepte els edificis ubicats a la vorera exterior de la Contramurada) o altres zones de protecció arqueològica.
- Memòria agrària redactada per tècnic competent en el cas d'edificacions, instal·lacions o construccions de nova planta, resultat d'un canvi d'ús o d'ampliacions d'edificacions, instal·lacions o construccions existents, vinculades en tots els casos a l'activitat agrària o complementària.
- Autorització de la Demarcació de Costes si les obres afecten la zona de servitud de trànsit de Costes i/o autorització o declaració responsable registrada al Consell Insular de Menorca si les obres afecten la zona de protecció.
- Llicència d’obertura o declaració responsable d’inici d’activitat en cas que es tracti d’obres en edificis amb activitat existent i aquesta no es modifica, o dades del promotor per poder localitzar-la.

* El projecte tècnic, l’informe arqueològic i la memòria agrària s’han de presentar en original i signats electrònicament. La resta de documentació pot ser còpia.


En cas de projecte Executiu:

- Projecte tècnic redactat per tècnic competent amb suport electrònic PDF, signat electrònicament visat pel col·legi oficial respectiu quan pertoqui (en cas de registre d’entrada presencial s’ha de presentar en memòria USB o CD).
- Estudi de Seguretat i Salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel col·legi oficial corresponent.
- Programa de Control de Qualitat.
- Assumpció de direcció tècnica d'obres, degudament visat pel col·legi corresponent.
- Comunicació d'actuació professional d'arquitecte tècnic, quan la direcció d'execució material es realitzi per tècnic distint al que fa la direcció d'obra i correspongui segons la LOE.
- Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb un gestor autoritzat i justificant d’haver satisfet l’import de la fiança de gestió de residus davant la tresoreria municipal.
- Pressupost, amb les mesures de les partides d’obra a executar ben detallades, signat pel contractista
- Documentació acreditativa d’estar d’alta com a constructor (REA, o darrer rebut d’autònoms i model 036 o 037)
- Còpia del rebut justificant d’haver ingressat la taxa per llicències urbanístiques (0,5%) del pressupost de l’obra sense IVA.
- Informe tècnic sobre les mitgeres en els casos d'enderrocament.
- Projecte d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions en finques objecte de divisió horitzontal.

* El projecte tècnic, l’estudi de seguretat i salut, el programa de control de qualitat, l’assumpció de la direcció d’obres per part del tècnic competent, la comunicació d'actuació professional d'arquitecte tècnic, la valoració de la gestió de residus de construcció, l’informe tècnic sobre les mitgeres i el projecte d’infraestructures comunes s’han de presentar en original i signats electrònicament. La resta de documentació pot ser còpia.


En cas de projecte Bàsic i Executiu conjunt:

- Projecte tècnic redactat per tècnic competent amb suport electrònic PDF, signat electrònicament visat pel col·legi oficial respectiu quan pertoqui (en cas de registre d’entrada presencial s’ha de presentar en memòria USB o CD).
- Estadística d'habitatge.
- Estudi de Seguretat i Salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel col·legi oficial corresponent.
- Programa de Control de Qualitat.
- Assumpció de direcció tècnica d'obres, degudament visat pel col·legi corresponent.
- Comunicació d'actuació professional d'arquitecte tècnic, quan la direcció d'execució material es realitzi per tècnic distint al que fa la direcció d'obra i correspongui segons la LOE.
- Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb un gestor autoritzat i justificant d’haver satisfet l’import de la fiança de gestió de residus davant la tresoreria municipal.
- Pressupost, amb les mesures de les partides d’obra a executar ben detallades, signat pel contractista
- Documentació acreditativa d’estar d’alta com a constructor (REA, o darrer rebut d’autònoms i model 036 o 037)
- Còpia del rebut justificant d’haver ingressat la taxa per llicències urbanístiques (0,5%) del pressupost de l’obra sense IVA (en cas de llicència per divisió horitzontal sense obres, taxa per llicències urbanístiques amb un import de 122,62€).
- Fotocòpia de la llicència d'obres d'altres intervencions a l'edifici o de la construcció d'aquest (només per a ampliacions i reformes) o indicació de les dades del promotor per poder localitzar-la.
- Informe arqueològic (arqueòleg) si les obres afecten el subsòl en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Ciutadella (excepte els edificis ubicats a la vorera exterior de la Contramurada) o altres zones de protecció arqueològica.
- Memòria agrària redactada per tècnic competent en el cas d'edificacions, instal·lacions o construccions de nova planta, resultat d'un canvi d'ús o d'ampliacions d'edificacions, instal·lacions o construccions existents, vinculades en tots els casos a l'activitat agrària o complementària.
- Autorització de la Demarcació de Costes si les obres afecten la zona de servitud de trànsit de Costes i/o autorització o declaració responsable registrada al Consell Insular de Menorca si les obres afecten la zona de protecció.
- Llicència d’obertura o declaració responsable d’inici d’activitat en cas que es tracti d’obres en edificis amb activitat existent i aquesta no es modifica, o dades del promotor per poder localitzar-la.
- Informe tècnic sobre les mitgeres en els casos d'enderrocament.
- Projecte d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions en finques objecte de divisió horitzontal.

*El projecte tècnic, l’estudi de seguretat i salut, el programa de control de qualitat, l’assumpció de la direcció d’obres per part del tècnic competent, la comunicació d'actuació professional d'arquitecte tècnic, la valoració de la gestió de residus de construcció, l’informe tècnic sobre les mitgeres i el projecte d’infraestructures comunes, l'informe arqueològic, i la memòria agronòmica s’han de presentar en original i signats electrònicament. La resta de documentació pot ser còpia.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC – Plaça des Born, 15. Telèfon: 971484157
Per telèfon (només informació): 971484160
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: urbanisme@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 3 mesos (sense perjudici de la interrupció de terminis en els casos previstos legalment)
Tarifes aplicables: Veure observacions
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Pla General d’Ordenació Urbana.
- Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
- Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
- Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
- Pla Territorial Insular de Menorca.
- Norma territorial transitòria.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears.
- Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
- Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per
- Decret de 17 de juny de 1955.
- Plans directors sectorials vigents.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
- Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
- Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
- Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el - Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el
- Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
- Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, se sol·licitarà la corresponent autorització a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit específic existent a la Carpeta Ciutadana.
 


Documents Relacionats: