· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Llic. urbanísitiques: pròrroga de llicències d’obres


Objecte del Tràmit: Sol·licitud de pròrroga de llicències urbanístiques d’obres.
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris.
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud normalitzada, aportant la documentació requerida.
Segons l’Art. 32 del PGOU. Pròrrogues.
1. Les pròrrogues dels terminis d'una llicència hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d'un i cinc mesos de l'esgotament dels terminis per al començament i acabament de les obres, respectivament.
S'entendran concedides en nous terminis de dos i sis mesos, segons es tracti del començament o finalització de les obres, una vegada transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució expressa.

Documentació a presentar:
  • Fotocòpia de la llicència d'obres.
  • Fotografia de l'estat actual de les obres.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC – Plaça des Born, 15. Telèfon: 971484157
Per telèfon (només informació): 971484160
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: urbanisme@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa per expedició de documents administratius.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Pla General d’Ordenació Urbana i Pla d’Ordenació Detallada.
- Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
- Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
- Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
- Pla Territorial Insular de Menorca.
- Norma territorial transitòria.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears
- Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
- Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
- Plans directors sectorials vigents.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
- Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
- Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
- Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística pel desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
- Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, es sol·licitarà la corresponent autorització a les oficines de Recaptació, ubicades al carrer Nou de Juliol, 1, dies laborables, de dilluns a divendres, de les 9 a les 13,30 hores.
 


Documents Relacionats: