· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Pagament voluntari

Dates aprovades per al pagament voluntari dels padrons aprovats recentment

 
Ciutadella de Menorca, 15 de març de 2018.

Benvolgut ciutadà:

El pagament de l’IBI d'aquest any 2018 es podrà realitzar en un únic pagament, o bé de forma fraccionada.

Per ingressar la totalitat de la quota, el termini de pagament voluntari serà de dia 12 d’abril a 12 de juny de 2018. Per ingressar la quota fraccionada (en tres terminis, d'un terç de la quota cadascun) s'han establert les dates que s'assenyalen en el quadre. Aquesta darrera forma de pagament (fraccionada) serà d’aplicació automàtica per a aquells contribuents que tenguin ordenada la domiciliació bancària del rebut.

Els contribuents que no tenguin domiciliat el pagament, podran optar per l'ingrés fraccionat o per la totalitat en el moment d’efectuar el primer pagament. En qualsevol cas, el pagament es podrà realitzar, a més de a les oficines de recaptació, per ingrés o transferència en alguna de les entitats de crèdit que figuren en la web de Recaptació.
 

Fraccionament Termini ingrés per no domiciliats Data del càrrec per domiciliats
Primer pagament de dia 12.04.2018 a 12.06.2018. Aproximadament, dia 24 d’abril.
Segon pagament de dia 22.06.2018 a 14.08.2018. Aproximadament, dia 4 de juliol.
Tercer pagament de dia 24.08.2018 a 16.10.2018. Aproximadament, dia 31 d'agost.


La manca de pagament de qualsevol dels imports fraccionats en els terminis indicats comportarà l'exigència d'aquest import per la via de constrenyiment, de forma independent de la resta del deute, d'acord amb allò que acordà el plenari de l' ajuntament.

Per a més informació relativa al pagament, pot contactar amb l’empresa col·laboradora de recaptació municipal, a través del telèfon: 971 384780, fax: 971 384939 i e-mail: admin@regestril.com. Web: www.regestril.com.

____________________________________________________________________________________________


Apreciado ciudadano:

El pago del IBI del presente año de 2018 se podrá realizar en un único pago o bien de forma fraccionada.

Para ingresar la totalidad de la cuota, el plazo de pago voluntario será de día 12 de abril a día 12 de junio de 2018. Para ingresar la cuota fraccionada (en tres plazos, de un tercio de la cuota cada uno) se han establecido las fechas que vienen especificadas en el cuadro. Esta última forma de pago (fraccionada) será de aplicación automática para aquellos contribuyentes que tengan ordenada la domiciliación bancaria del recibo.

Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago, podrán optar por el ingreso fraccionado o por la totalidad en el momento de efectuar el primer pago. En cualquier caso, el pago podrá realizarse, además de en las oficinas de recaudación, por ingreso o transferencia en alguna de las entidades de crédito que figuran en la web de Recaudación.

 
caption
Fraccionamiento Plazo para no domiciliados Fecha del cargo domiciliados
Primer pago de dia 12.04.2018 a 12.06.2018. Aproximadamente, día 24 de abril.
Segundo pago de dia 22.06.2018 a 14.08.2018. Aproximadamente, día 4 de julio.
Tercer pago de dia 24.08.2018 a 16.10.2018. Aproximadamente, día 31 de agosto.


El impago del importe fraccionado en los plazos indicados, comportará la exigencia del importe no satisfecho en dicho plazo por la vía ejecutiva, de forma independiente del resto de fracciones pendientes, en virtud de lo que acordó el pleno del Ayuntamiento.

Para más información sobre los pagos, puede contactar con la empresa colaboradora de recaudación, a través del teléfono: 971 384780, fax: 971 384939 y e-mail: admin@regestril.com. Web: www.regestril.com.
Joana Maria Gomila Lluch.
Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Ciutadella de Menorca.Tornar