· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Centre Municipal Universitari
 
Formulari d’inscripció
   
Formulari d’inscripció
Nom i llinatges:
Correu electrònic:
Telèfon:
Població:
T’inscrius com a:

Nom del centre on estudies:
Curs:
Quantes persones assistireu a la sessió?:
Marcau les sessions a les quals t’inscrius:
(només ompliu un formulari per una o més sessions, no un formulari per a cada sessió)

DILLUNS 24 DE GENER:
10 h Universitat Ramon Llull (Blanquerna, IQS i La Salle)
12 h Universitat de Girona i E. Universitària Art s Escèniques ERAM
19 h Universitat de les Illes Balears i Residència d’estudiants
DIMARTS 25 DE GENER:
10 h Universitat de Barcelona i CETT
12 h Universitat Politècnica de Catalunya
19h Universitat Oberta de Catalunya
DIMECRES 26 DE GENER:
10 h Universitat Autònoma de Barcelona
12 h Universitat de València
19 h Universitat Internacional de Catalunya
DIJOUS 27 DE GENER:
10 h Universitat de Vic-UCC
12 h Universitat Pompeu Fabra
19 h Universidad Nacional de Educación a Distancia
DIVENDRES 28 DE GENER:
10 h Universidad Complutense de Madrid
12 h Universidad de Granada
19 h Campus Manresa de la U.Vic - UCC
AVÍS IMPORTANT: La mateixa setmana de les sessions s'enviarà un correu amb l'enllaç per a cada sessió a la qual us t’has inscrit. Revisa la carpeta spam del correu.
INDICAU UN CORREU ELECTRÒNIC PERSONAL, NO EL CORREU CORPORATIU DEL VOSTRE CENTRE EDUCATIU.
Correu electrònic:

Llei de protecció de dades

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, s’informa del tractament de dades personals que conté aquest formulari de Tu tries! Sessions virtuals d’orientació universitària.
El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (CIF P0701500A); domicili a Plaça des Born, 15, 07760, Ciutadella de Menorca; correu cmu@ajciutadella.org) i seran tractades pel Centre Municipal Universitari.