· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Tauler d'edictes


Procediment selectiu per a proveir 6 places de policia local, en execució de l’OPO de 2020
 
Publicació al BOE de la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de 6 places de la Policia local
Bases íntegres del procediment selectiu publicades al BOIB nº 101, de dia 29 de juliol de 2021
Annex 1 - Model de sol·licitud d'admissió
Aprovació modificacions de les bases de la convocatòria per regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, sis (6) places de la categoria de policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2020 que havien estat aprovades per urgència a la Junta de Govern de dia 21/07/2021
Resolució llista provisional d'admesos, exclosos i tribunal de la convocatòria del procediment selectiu per a proveir sis (6) places de policia local, en execució de l’OPO de 2020
Resolució aprovant la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment selectiu, i manteniment del dia i hora de la prova física
Resolució per mitjà de la qual es modifiquen els membres del tribunal, secretari/ària titular i suplent de les proves
Acta del Tribunal sobre les proves físiques dutes a terme el passat dia 14.10.2021 i convocatòria per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de la personalitat
Acta del Tribunal qualificador de les proves realitzades dia 3.1.2022, relativa a l'aptitud psicològica i de la personalitat, i convocatòria per a dia 24 de gener, per a les següents proves a realitzar